Pobl ifanc yn magu hyder trwy gynllun y Gwasanaeth Tân

Llyr Edwards
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Gweithwyr tan

Mae Gwasanaeth Tân y Gogledd yn dweud bod cynllun maen nhw'n ei redeg i fagu cymeriad a hyder mewn pobl ifanc yn cael effaith positif ar eu bywydau.

Mae cynllun Phoenix wedi ei anelu at bobl ifanc sy'n ddihyder, gyda sgiliau cyfathrebu gwael neu sydd yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gallai hynny fod o ddechrau tanau yn fwriadol i wneud galwadau ffôn dienw.

Mae'r cynllun, sydd yn cael nawdd gan Lywodraeth Cymru ac wedi bod yn rhedeg ers 12 mlynedd, wedi helpu 2,500 o bobl ifanc rhwng 13 ac 17 oed.

Hyder

Yn ystod yr wythnos mae'r myfyrwyr yn dysgu sgiliau fel ymladd tannau a thechnegau chwilio ac achub, diogelwch tannau a dilyn cyfarwyddiadau.

I gymryd rhan mae'n rhaid bod yr unigolyn wedi ei enwebu gan eu hysgol neu sefydliad arall.

Dywedodd Pam Roberts, cyd-drefnydd Phoenix mai'r bwriad yw dangos i'r myfyrwyr eu bod yn gallu dysgu sgiliau newydd: "Rydyn ni eisiau iddyn nhw fod gyda'r hyder i wireddu pethau efallai na fydden nhw yn credu bydden nhw'n gallu gwireddu.

"Er na fyddan nhw efallai yn dod yn weithwyr tân, fe allwn ni roi'r gred yna iddyn nhw eu bod nhw'n gallu gwneud pethau - fel dringo ysgol pan oedden nhw yn meddwl na fydden nhw byth yn gallu gwneud rhywbeth fel hyn."

'Profiad gwych'

Un bachgen ifanc oedd ar y cwrs yn ddiweddar oedd Nicky: "De ni wedi bod yn gweithio mewn grŵp i ddysgu sut i roi tanau allan a mynd i mewn i adeilad i dynnu person allan.

"Mae o wedi bod yn brofiad gwych a dwi wedi mwynhau bob eiliad ohono. Mi faswn i'n hoffi mynd yn ddiffoddwr tân."

Dywedodd Sion oedd hefyd ar y cwrs: "Dwi wedi gwneud lot o chwaraeon wythnos yma hefyd ac wedi cael profiad gwych i ddweud y gwir ac mae o'n dychryn rhywun i weld faint mor anodd ydi i ddiffodd tân."

Disgrifiad,

Mae'r bechgyn ifanc yma wedi gweld budd o wneud y cwrs

Dywedodd Gwyn Jones o Wasanaeth Tân ac Achub y Gogledd: "Yn amlwg mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd yn elwa o'r lleihad yn y nifer o alwadau tân yn ein hardal, rhai galwadau twyll ac yn y blaen.

"Mae yna fudd amlwg rydyn ni yn gweld gan y myfyrwyr eu hunain. Maen nhw'n gweithio yn galed fel rhan o dîm. Maen nhw'n defnyddio sgiliau cyfathrebu gwych ac yn gwneud penderfyniadau o dan bwysau."

Mae'n dweud bod yna lawer mwy i'r cynllun heblaw dysgu pethau ymarferol.

Mae'r cwrs yn cynnwys cyngor ynglŷn â phob math o bethau eraill yn ymwneud a'u bywydau bob dydd gan gynnwys bwyta'n iach. Y nod, meddai, ydi dysgu sgiliau iddyn nhw fydd o gymorth o ddydd i ddydd.

Dywed y rhai sydd yn ymwneud gyda chwrs Phoenix bod y cysylltiad gyda'r bobol ifanc yn para ar ôl hynny gyda'r nod o roi hwb ychwanegol iddyn nhw yn eu bywydau.