Plant mor ifanc â naw oed yn poeni am derfysgaeth

Cyhoeddwyd

Mae pobl ifanc a phlant mor ifanc â naw oed yn cysylltu gyda Childline yn pryderu y bydd ymosodiad terfysgol yn digwydd yn agos i'w cartref.

Yn ôl elusen yr NSPCC mae pobl ifanc yn ymwybodol iawn o erchyllterau ar draws y byd ac yn aml yn trafod y mudiad sy'n galw ei hun yn Wladwriaeth Islamaidd.

Maent hefyd yn pryderu y bydd rhyfel yn digwydd ac y bydd eu teuluoedd yn cael eu niweidio mewn ymosodiad.

Ers mis Tachwedd 2015 mae cwnselwyr wedi delio gyda 660 o alwadau ar draws Prydain gyda 71 o blant yn cael help gan gwnselwyr yng Nghymru.

Mae merched yn fwy tebygol i gysylltu na bechgyn ac mae un ym mhob pump o'r galwadau i Childline yn dod gan blant 11 oed neu iau.

Disgrifiad o’r llun, Digwyddodd ymosodiad Paris ym mis Tachwedd 2015

Mae rhai o'r plant yn dweud eu bod yn cael hunllefau, trafferth cysgu a dioddef gwewyr meddwl.

Dywedodd un ferch 14 oed: "Mae fy ngor-bryder yn waeth wedi ymosodiad terfysgol. Dw i'n bryderus iawn y gallai hyn ddigwydd yn Llundain".

Ofn gadael y tŷ

Ychwanegodd y ferch: "Nes i geisio siarad gyda fy rhieni am y peth ond fe wnaethon nhw ddweud fy mod i'n gor feddwl.

"Dw i'n teimlo ar bigau'r drain pan dw i'n gadael y tŷ a wastad yn edrych dros fy ysgwydd."

Dywedodd bachgen arall 11 oed ei fod yn poeni o hyd am derfysgaeth ac yn grediniol y bydd y Wladwriaeth Islamaidd yn targedu Prydain yn fuan:

"Dw i'n poeni go iawn y byddan nhw yn brifo fy nheulu. Dw i ddim yn gallu cysgu achos mae hyn wastad ar fy meddwl."

Disgrifiad o’r llun, Mae'r elusen yn dweud bod mwy yn cysylltu yn pryderu am derfysgaeth wedi ymosodiad fel yr un ym Mrwsel pan gafodd 32 o bobl eu lladd

Dywed pennaeth NSPCC Cymru, Des Mannion nad yw hi'n syndod bod ymosodiadau terfysgol ar feddyliau plant a phobl ifanc ar hyn o bryd am fod yna gymaint o golli gwaed wedi bod yn y misoedd diwethaf:

"Mae'n rhaid i ni wrando ar eu pryderon a'u darbwyllo bod yna bobl yn gwneud popeth posib i'n cadw ni i gyd yn saff," meddai.

Cyngor yr NSPCC i rieni yw y dylen nhw drafod yn agored gyda'u plant am eu pryderon gan eu darbwyllo bod oedolion yn ceisio atal digwyddiadau fel hyn a gwneud yn siŵr eu bod yn teimlo'n saff.