Ceidwadwyr yn galw am adolygiad wedi taliad £1.25m

Cyhoeddwyd

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi galw am adolygiad brys wedi i fanylion gael eu datgelu am achos o "embaras" i Lywodraeth Cymru.

Bu'n rhaid i Lywodraeth Cymru dalu £1.25m o ganlyniad i orchymyn llys ar ddiwedd achos gan gwmni Triumph Furniture, wedi i gytundeb gael ei roi i gwmni arall.

Roedd Triumph yn honni bod y llywodraeth wedi torri rheolau'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn ystyried y mater "yn ddifrifol iawn".

'Honiadau o gamweddau'

Fe ddatgelwyd ym mis Hydref bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud taliad o £1.25m yn dilyn gorchymyn llys, ond ni chafodd manylion yr achos eu cyhoeddi bryd hynny.

Nawr mae'r Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford wedi dweud wrth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, mai Triumph oedd y cwmni dan sylw.

Roedden nhw wedi herio penderfyniad i roi'r cytundeb dan sylw i gwmni arall - Richard H Powell and Partners o Gaerdydd.

Roedd y cytundeb yn ymwneud â dodrefn, cynllun rheoli'r gwagle, cynllun mewnol a deunyddiau eraill ar ran y llywodraeth, y Cynulliad a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Ychwanegodd Mr Drakeford bod "honiadau o gamweddau yn y broses" gan un ymgeisydd mewn perthynas â "Rheolau Cytundebau Cyhoeddus 2006 ac egwyddorion cyffredinol cyfraith yr Undeb Ewropeaidd".

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Russell George bod y mater yn "destun embaras mawr"

Llefarydd economi'r Ceidwadwyr Cymreig yw Russell George AC, a dywedodd: "Mae colli swm mor sylweddol o arian cyhoeddus yn dangos diffygion difrifol yng ngweithdrefnau caffael Llywodraeth Cymru."

Dywedodd fod yr her yn "destun embaras mawr".

"Er mwyn lleihau'r risg o gamgymeriadau tebyg," meddai, "fe ddylai Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad brys o'u gweithdrefnau caffael, a dechrau hyfforddiant pellach i staff sy'n delio gyda chytundebau cyhoeddus ar y cyfle cyntaf."

'Gwarchod arian trethdalwyr'

Yn wreiddiol fe wnaeth Llywodraeth Cymru amddiffyn ei hun rhag y camau cyfreithiol, ond ar ôl derbyn cyngor cyfreithiol y penderfyniad oedd y byddai'n well "cymodi'n ffurfiol gyda'r cwmni".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi y byddai cytundeb am ddodrefn a chynllunio yn cael ei roi yn dilyn proses caffael a dan Rheolau Cytundebau Cyhoeddus 2006.

"Fe wnaeth y cwmni aflwyddiannus ddechrau camau cyfreithiol i herio'r penderfyniad. Yn dilyn cymodi fe gafodd setliad ei gytuno.

"Rydym yn ystyried y mater yn un difrifol iawn ac mae nifer o fesurau eisoes wedi eu cyflwyno i gryfhau ein gweithdrefnau caffael a gwarchod arian trethdalwyr."

Nid oedd cwmni Richard H Powell and Partners am wneud sylw i'r BBC, ac mae'r BBC wedi gofyn am ymateb gan Triumph Furniture.