Pwyllgorau'n cefnogi adolygiad addysg

Cyhoeddwyd

Mae dau o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol wedi cefnogi cynigion i ddiwygio'r modd y caiff addysg uwch ei ariannu, a chyllid myfyrwyr.

Fe wnaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, a Phwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ystyried canfyddiadau adolygiad annibynnol yr Athro Syr Ian Diamond, ac maen nhw wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i nodi eu barn.

Roedd yr adolygiad yn argymell rhoi terfyn ar grantiau ar gyfer ffioedd dysgu, cyflwyno grant cynhaliaeth sylfaenol o £1000 ar gyfer pob myfyriwr sy'n mynd i brifysgol, a system prawf modd newydd i roi cymorth i fyfyrwyr o gefndiroedd tlotach.

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ystyried y dylid cymryd yr argymhellion fel pecyn, i helpu i alluogi myfyriwr i gael ei gefnogi'n ariannol drwy wahanol lefelau o addysg uwch, gan gynnwys o fewn addysg bellach.

Ond mae'r Pwyllgor hefyd yn gofyn pam mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi gosod ffioedd dysgu ar uchafswm o £9000 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18, sef £250 yn llai nag yn Lloegr.

Mae'r Pwyllgor hefyd am wybod a ofynnwyd i'r Athro Diamond wneud argymhellion 'cost niwtral', ac a oedd y gofyniad hwn wedi'i newid yn ystod yr adolygiad?

disgrifiad o’r llunYr Athro Syr Ian Diamond

Dywedodd Lynne Neagle AC, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: "Mae'r Athro Diamond yn cynnig opsiynau synhwyrol, blaengar a chyflawnadwy yn ei adolygiad.

"Mae'r Pwyllgor yn ei weld fel pecyn o argymhellion y mae'n rhaid eu trin fel y cyfryw, a'u gweithredu'n unol â hynny.

"Ond hefyd mae gennym ragor o gwestiynau am fanylion rhai o'r cynigion, gan gynnwys y cyfyngiad ar y swm y gall prifysgolion Cymru ei godi o ran ffioedd dysgu y flwyddyn nesaf, ac ynghylch yr agwedd 'cost niwtral' ar ganfyddiadau'r adolygiad."

Nododd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y brwdfrydedd ymhlith rhanddeiliaid ynghylch argymhellion yr adolygiad, yn enwedig o ran gwella sgiliau'r gweithlu presennol, y byddai llawer o'r gweithwyr o'r farn y byddai cymorth ar gyfer astudio rhan-amser ochr yn ochr â'u gwaith yn ddewis deniadol.

Mae'r Pwyllgor, fodd bynnag, yn codi materion ehangach o ran y sector addysg uwch, gan gynnwys recriwtio a chadw staff. Dywedodd aelodau'r pwyllgor fod angen rhagor o feddwl am hyn a gweithredu pellach arno.

Dywedodd Russell George AC, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: "Roedd brwdfrydedd arbennig ymhlith y rhai y siaradwyd â hwy am y syniad bod pob myfyriwr, nid israddedigion 18 mlwydd oed a hŷn mewn addysg lawn-amser yn unig, yn gymwys i gael cymorth ar sail angen.

"Bu'r syniad y gallai Cymru arwain y ffordd gyda'r dull gweithredu hwn yn boblogaidd iawn, yn arbennig o ran gwella sgiliau'r gweithlu presennol.

"Credwn, fodd bynnag, bod materion eraill nad oeddent wedi'u cynnwys yng nghylch gorchwyl Adolygiad Diamond sydd ddim wedi eu datrys, ac mae angen mynd i'r afael â hwy o hyd, gan gynnwys recriwtio a chadw staff."

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei hymateb i Adolygiad Diamond maes o law.

Straeon perthnasol