Cyn-bennaeth ysgol: Dadleuon cloi

Helen Hopkins Image copyright Wales News Service

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed gan y ddwy ochr yn achos cyn bennaeth ysgol gynradd Ysgol Bro Siôn Cwilt yng Ngheredigion.

Dywedodd y cwnsler sy'n cyflwyno'r achos bod Helen Hopkins 'wedi gweithredu'n anonest'. Cafodd ei hatal o'i swydd yn bennaeth Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn ddwy flynedd yn ôl.

Dadl cyfreithiwr Ms Hopkins yw had yw hi wedi dwyn, twyllo nac ymddwyn yn anonest.

Mae wedi cyfaddef saith honiad yn ei herbyn, ond mae hi'n dadlau nad yw'r hyn a wnaeth yn gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Fe gyfaddefodd Ms Hopkins iddi gymryd arian oedd ar gyfer prynu cardiau Nadolig, llyfrau ac ar gyfer cynnal Eisteddfod yr ysgol, a gadael nodyn mewn blwch casglu arian yn dweud ei bod angen iddi dalu arian yn ôl.

Ond mae hi'n gwadu cymryd yr arian ar gyfer dibenion personol.

Cymryd arian

Wrth grynhoi ei thystiolaeth ddydd Mercher, dywedodd y cwnsler sy'n cyflwyno'r achos, Cadi Dewi y byddai Helen Hopkins - pan fyddai'n mynd ag arian o'r ysgol - "yn eistedd ac yn aros i rywun godi'r mater, yn hytrach na gwirfoddoli'r wybodaeth ei hun".

Roedd Mrs Hopkins wedi dweud wrth y gwrandawiad ei bod wedi cymryd £100 er mwyn talu blaendal am gadair ar gyfer ystafell ddosbarth awyr agored.

Dywedodd Cadi Dewi fod ei thystiolaeth "yn frith o dyllau" gan ychwanegu ei bod "yn ei chael ei hun i glymau wrth raffu stori i esbonio i ble'r aeth y £100.

"Doedd yna ddim bwriad prynu cadair," meddai, "Yr unig esboniad rhesymol yw bod y £100 ar gyfer defnydd personol".

Image caption Cafodd Helen Hopkins ei hatal o'r gwaith yn Ysgol Bro Siôn Cwilt yn 2014

Dywedodd Patrick Llewelyn sy'n cynrychioli Mrs Hopkins fod ei gleient i bob pwrpas yn cael ei chyhuddo o ddwyn, ond nad oedd yna ladrad wedi bod, a bod yr arian i gyd, tan iddi gael ei hatal o'r gwaith, wedi ei ddychwelyd.

"Pa fath o leidr sy'n gadael nodyn IOU?" gofynnodd, cyn ychwanegu, "Fy argymhelliad i yw nad oedd yna dwyll."

Cwestiynodd pam y byddai pennaeth yn ei rhoi ei hun yn y fath sefyllfa, pan nad oedd ganddi broblemau ariannol na chymhelliad.

"Pam y byddai hi'n peryglu ei gyrfa.. pam y byddai hi'n peryglu ei henw da am y cyfanswm honedig? Dydy e ddim yn gwneud synnwyr."

Dywedodd, er bod yna ddiffyg gofal, nad oedd eglurhad rhesymol dros fod yn anonest.

Mae'r pwyllgor addasrwydd i ymarfer wedi dechrau ystyried y dystiolaeth, ac fe fyddan nhw'n gyntaf yn ystyried a oes modd profi rhai o'r honiadau.

Fe fyddan nhw wedyn yn ystyried a oedd ymddygiad Mrs Hopkins yn annerbyniol, ac os dyna'r achos, pa gosb ddylid ei chyflwyno.