Llacio rheolau glendid byrgyrs 'yn cynyddu risg ecoli'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae byrgyr gwaedlyd yn ffasiynol ar hyn o bryd

Mae yna bryderon y gallai llacio rheolau glendid bwyd ynglŷn â gweini byrgyrs cig eidion gwaedlyd arwain at fwy o risg o ecoli.

Mae yna fwy o alw am fyrgyrs premiwm wedi eu coginio yn waedlyd ac yn ôl arbenigwyr er bod y risg yn isel mae'r risg honno yn dal i fodoli ar gyfer iechyd y cyhoedd.

Yr amcangyfrif yw bod y farchnad fyrgyrs ym Mhrydain werth £3.2 biliwn, cynnydd o 22% yn y pum mlynedd ddiwethaf. Ond mae yna ddadlau ynglŷn â sut y dylen nhw gael eu coginio.

Mae cig eidion ar ffurf mins yn achosi mwy o risg na stêc wedi ei fwyta yn waedlyd am fod modd coginio stecen mewn ffordd sydd yn lladd y bacteria.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi bod yn edrych ar sut y gall cig sydd yn cael ei weini yn waedlyd fod yn fwy diogel... dadlau nad yw hyn yn bosib mae arbenigwyr iechyd amgylcheddol.

Pwysau masnachol?

Dywedodd Julie Barratt, Cyfarwyddwr y Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru: "Un o fy mhryderon gyda byrgyrs gwaedlyd yw y gall rhywun gael gwenwyn bwyd ecoli ac y gallai rhywun farw oherwydd hynny.

"Ar hyn o bryd allwn ni ddim atal pobl rhag cynnig byrgyrs gwaedlyd. Os yw busnes yn gallu gwarantu nad oes yna risg o gwbl trwy weini byrgyr yn waedlyd, fe allan nhw fwrw ymlaen a gwneud hynny.

"Fy mhryder i a Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru yw nad oes modd gwarantu hynny. Mae'n amhosib gwarantu hynny."

Yn 2005 bu farw Mason Jones oedd yn bump oed ar ôl bwyta cig mewn pryd ysgol. Roedd tua 160 o achosion o E. coli yn ne ddwyrain Cymru'r flwyddyn honno - plant oedd y mwyafrif i gael eu taro'n wael.

Yr Athro Hugh Pennington wnaeth gadeirio'r ymchwiliad wedi'r achosion ac mae'n dweud y dylai'r Asiantaeth Safonau Bwyd ailystyried llacio'r rheolau:

"Fe wnaeth nifer ohonom ni lobio'r Asiantaeth Safonau Bwyd i beidio mynd lawr y llwybr yma, peidio llacio'r system sydd wedi bodoli ers sawl blwyddyn ac sydd wedi gweithio yn iawn.

"Pam newid dim ond am fod yna newid mewn ffasiwn? Dw i ddim yn dweud ei bod yn ildio i bwysau masnachol ond fe allech chi ddweud mai dyna sut mae'n ymddangos."

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd yn dweud bod eu cyngor nhw yn glir: dyw gweini byrgyrs sydd ddim wedi eu coginio yn drwyadl ddim yn dderbyniol oni bai bod y busnes yn gallu dangos tystiolaeth i'r cyngor lleol bod eu dulliau yn ddiogel.

Ond maen nhw hefyd yn dweud y dylai pobl goginio eu byrgyrs adref yn llwyr gyda dim cig pinc.