Hoff lyfrau plant

Cyhoeddwyd

Bydd llyfrau plant yn cael sylw Stiwdio ar BBC Radio Cymru ar 26 Hydref. Mi fydd Nia Roberts a'i gwesteion yn cymryd cipolwg yn ôl ar rai o ffefrynnau'r gorffennol yn ogystal ag edrych ar sefyllfa'r byd cyhoeddi llyfrau plant heddiw.

Buodd Cymru Fyw yn holi beth yw hoff lyfr plant rhai o wynebau cyfarwydd Cymru?

Gerallt Pennant, cyflwynydd

"Mae'n siŵr mai 'Corn, Pistol a Chwip' gan T Llew Jones oedd y ffefryn. Mae 'na rhywbeth yn yr enw, ac mae'n dod ag atgofion yn ôl yn syth bin o'r goets fawr ar daith o Lundain.

"Mae o'n son am ba mor hir oedd hi'n cymryd i deithio o Lundain, ac y rhyddhad o gael cyrraedd cefn gwlad Cymru. Yn y diwadd, gan bo' fi'n licio trêns, dwi'n cofio bod 'na sôn am 'geffyl haearn' a sut y bydda hi byth yn disodli'r goets fawr. Mae'n siŵr fod T Llew yn chwerthin tra'n sgwennu hwnna!"

Hannah Daniel, actores

Disgrifiad o’r llun,
Llyfrau T Llew Jones sy'n cael eu crybwyll amlaf gan ein cyfranwyr

"Tân ar y Comin. Dwi'n cofio'i ddarllen e ac eisiau byw mewn carafán a byw fel sipsi. Ro'n i eisiau rhamant y peth, rhamant bywyd sipsiwn, er fod y stori'n un mor drist. Roedd e'n llawn cymeriadau bywiog ac roedd T Llew Jones yn sgwennu mor dda i blant.

"Roedd e'n creu ac yn disgrifio byd hudol ac yn mynd â ti mewn i fywyd y sipsiwn."

Rhodri Llywelyn, cyflwynydd Camp Lawn a Newyddion 9

"Dychmygwch ddod o hyd i docyn aur mewn papur siocled a hwnnw'n golygu cyflenwad oes o ddanteithion. Does dim rhyfedd i 'Charlie And The Chocolate Factory' afael ynnof yn syth. Ro'n i'n dwlu ar y cymeriadau lliwgar a ffatri ffantasïol Mr Wonka. Dwi'n dal i obeithio bod y byd hudolus yma gyda'i rhaeadrau siocled ac Oompa-Loompas yn bodoli'n rhywle.

"Fe dreuliodd Roald Dahl ei blentyndod lawr yr hewl o'r tŷ lle ces i fy magu, a oedd yn rhoi rheswm arall i ddarllen ei lyfrau. Roedd 'James and the Giant Peach' yn antur a hanner, y 'BFG' yn brif gymeriad gyda'r mwya' hoffus, a 'Witches' yn gwneud i mi gau'r llenni yn dynnach na'r arfer gyda'r nos.

"Ond hanes Charlie Bucket oedd fy ffefryn. Ac o ran y tocyn aur, wel dwi'n dal i chwilio..."

Nici Beech, bardd a chynhyrchydd teledu

"Dwi ddim yn cofio darllen llyfrau Cymraeg pan ro'n i'n blentyn bach, ces i fy magu ar aelwyd di-Gymraeg ac wedi dysgu Cymraeg pan es i ysgol Llangernyw yn chwech oed.

"Dwi'n cofio darllen bob nos adra; pob un llyfr 'Secret Seven' a 'Famous Five', a nofelau ditecif Agatha Christie yn ifanc, ond dim ond yn yr ysgol ro'n i'n darllen llyfrau Cymraeg am wn i.

"Yr un dwi'n gofio ei fwynhau gyntaf ydi'r nofel 'Gêm o Guddio' gan Gweneth Lilly. Roedd hynny yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn Ysgol y Creuddyn a dwi'n cofio mwynhau'r elfen goruwchnaturiol yn y stori - merch ifanc yn gweld ysbryd merch ifanc arall."

Alex Humphreys, cyflwynydd Ffeil

Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'Sali Mali' ymysg rhai o hoff lyfrau Alex pan yn blentyn

"Pan yn ifanc iawn, o'n i'n hoffi llyfrau Sali Mali, Rala Rwdins ac yn enwedig Y Llipryn Llwyd - roedd gen i'r tâp o ganeuon i fynd hefo'r llyfrau yma ac roedd canu rheina efo Dad yn y gegin yn atgof da!

"Pan o'n i bach yn hynach, o'n i'n licio 'Y Merlyn Du' ac 'Y Gelyn ar y Trên' gan T. Llew Jones - dwi'n hoffi bach o ddirgel!

"Ar yr ochr Saesneg, fy hoff lyfr oedd Narnia, 'The Lion, the Witch and the Wardrobe'. O'n i'n dwlu ar y syniad o fynd i fyd gwahanol oedd yn llawn eira, a bod yn ffrindiau efo llew! Dwi dal yn hanner gobeithio rhyw ddydd i ddod ar draws agoriad i fyd gwahanol yng nghefn fy nghwpwrdd dillad…"

Catrin Herbert, cantores a chyflwynwraig Cyw

"Pan ro'n i'n blentyn bach, doedd dim byd gwell ar ddiwedd diwrnod hir o chwarae, na mynd lan llofft, newid i 'mhyjamas a chael diod o laeth twym cyn mynd i'n 'stafell i gael "stori nos da" gyda fy mrodyr. Roedd gen i sawl ffefryn - llyfrau Rala Rwdins, llyfrau Smot y Ci, ond fy hoff lyfr oedd 'Methu Cysgu Wyt Ti, Arth Bach?' gan Martin Waddell.

"Stori hyfryd yw hon am Arth Bach sy'n methu'n lân â chysgu am ei fod ofn y tywyllwch (fel ro'n i fy hun!) Mae'n cadw codi o'i wely a tharfu ar Arth Mawr sy'n ceisio'i orau i orffen ei lyfr.

"Mae'r darluniau traddodiadol sy'n cyd-fynd â'r stori yn golygu fod yna naws gysurus iawn i'r llyfr, perffaith i blantos bach blinedig! Ro'n i wrth fy modd â'r llyfr yma, ond tybed sawl gwaith wnaeth Mam a Dad gyrraedd y diwedd cyn i mi syrthio i gysgu..."

Beth yw eich hoff lyfr plant chi? Cysylltwch gyda Cymru Fyw drwy Twitter @BBCCymruFyw neu ein tudalen Facebook.

Gallwch hefyd gysylltu trwy e-bost: cymrufyw@bbc.co.uk

(Addasiad yw hon o erthygl gafodd ei chyhoeddi yn wreiddiol ar Cymru Fyw yn mis Tachwedd 2015)