Cais i adolygu newidiadau i'r system addysg yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae arbenigwyr rhyngwladol wedi cael cais i adolygu'r newidiadau i'r system addysg yng Nghymru.

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi gwahodd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) i asesu a yw diwygiadau ysgolion Cymru "ar y trywydd iawn".

Dywed adroddiad blaenorol gan yr OECD nad oedd gan y llywodraeth weledigaeth hir dymor ar gyfer addysg.

Mae'r cais yn dod cyn canlyniadau profion rhyngwladol, sy'n dangos sut mae disgyblion yng Nghymru wedi perfformio o'i gymharu â rhai mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

Mae canlyniadau'r astudiaeth PISA yn cael eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr bob tair blynedd mewn mwy na 70 o wledydd, ac yn ystyried profion mewn mathemateg, gwyddoniaeth a darllen.

Meincnod rhyngwladol

Mae'r profion PISA yn cael eu rhedeg gan yr OECD, ac yn darparu meincnod rhyngwladol ar gyfer perfformiad ysgolion.

Mae'r Ysgrifennydd Addysg eisoes wedi nodi nad yw'n disgwyl gweld gwelliant eleni, ac mae wedi dweud y bydd yn cymryd amser i ddiwygiadau addysgol Cymru i dalu ei ffordd.

disgrifiad o’r llunMae Kirsty Williams yn credu y dylid "dilyn tystiolaeth ryngwladol"

Mae adroddiad yr OECD ar addysg Gymraeg yn 2014 wedi canfod nifer o wendidau, ond yn canmol amodau dysgu "cadarnhaol".

Ond roedd beirniadaeth o safonau athrawon a diffyg cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol.

Bydd yr adolygiad OECD newydd yn ystyried a yw diwygiadau'r llywodraeth yn unol â chyngor yr adroddiad gwreiddiol.

Cwricwlwm newydd

Ymysg y diwygiadau a gyflwynwyd gan y llywodraeth, mae newidiadau i hyfforddi athrawon a datblygu cwricwlwm newydd.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, "Rwyf yn credu mewn dilyn tystiolaeth ryngwladol.

"Dyna pam yr wyf wedi gofyn i'r OECD i edrych ar ein diwygiadau, ac i adrodd yn ôl ar yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud, i weld os ydym ar y trywydd iawn ac ein bod yn gwneud y lefelau cywir o gynnydd.

"Nid yw'n ddigon da i gyfyngu ein huchelgeisiau i wneud dim ond edrych ar draws y ffin, mae'n rhaid i ni ymdrechu i fod gyda'r gorau yn y byd.

"Mae'n rhaid i ni ddarparu'r holl ddisgyblion gyda'r sgiliau a'r wybodaeth, uchelgais, hyder, a chymwysterau ar gyfer llwyddiant unigol a chenedlaethol."