Newid terfynau cyflymder yng Ngheredigion

Cyhoeddwyd

Mae gyrwyr yng Ngheredigion yn cael eu rhybuddio i wylio eu cyflymdra wrth i derfynau cyflymder mewn 80 lleoliad ar draws y sir newid ddydd Mercher.

Mae'r terfynau cyflymder yn cael eu newid mewn 20 o drefi a phentrefi, ac ar rannau o bedair ffordd brysur arall.

Ar ffordd yr A482 rhwng Llanbedr Pont Steffan a Phont Creuddyn bydd y terfyn yn gostwng i 50 m.y.a., felly hefyd ar yr A484 rhwng Llechryd a Llwyndyrys.

Ond fe fydd terfyn yn codi ar y B4333 rhwng Blaenannerch a'r Parc Technoleg.

disgrifiad o’r llunMae terfyn newydd o 20mya ar Goedlan Iorwerth yn Aberystwyth

Dywedodd y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Amgylcheddol, Asedau, Trafnidiaeth a Rheoli Carbon: "Dwi'n falch iawn i weld y newidiadau yma sydd yn ateb nifer o geisiadau trigolion, yn enwedig o gwmpas ysgolion.

"Mae ymchwil yn dangos bod lleihau terfynau cyflymder yn lleihau anafiadau, a dyma pam gofynnais i'r gwaith gael ei flaenoriaethu.

"Mewn blynyddoedd i ddod, bydd pobl yn fyw ac mewn iechyd da na fyddai oni bai am y newidiadau yma."

Dywedodd y Cynghorydd Williams fod y risg y byddai cerddwr yn cael ei ladd o gael ei daro gan gar bedair gwaith yn uwch os yw'r car yn teithio ar gyflymder o 40 m.y.a. o gymharu â char sy'n gwneud 30 m.y.a: "Mae'r risg, wrth gwrs, yn is eto os yw'r car yn gwneud 20 m.y.a.

"Bydd sawl lleoliad ar draws y sir lle bydd cyfyngiad newydd o 20 m.y.a. yn cael ei gyflwyno - gan gynnwys mewn ardaloedd preswyl yn Aberystwyth, ger ysgolion uwchradd Aberteifi a Thregaron a thrwy ganol pentref Pontarfynach."

ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae rhai'n dadlau fod terfyn o 60 m.y.a ar ffyrdd gwledig yn rhy uchel

Mae'r newidiadau'n digwydd yn sgil adolygiad a ddilynodd gyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru a meini prawf a ddefnyddir gan y Bartneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Nod y newidiadau yw gwneud ein ffyrdd yn fwy diogel a lleihau nifer yr anafiadau ar ein ffyrdd o fewn y sir, gan sicrhau bod terfynau cyflymder yn addas ac yn gwneud synnwyr i yrwyr.

"Mae'r terfynau cyflymder yma yn cydbwyso gofynion yr holl ddefnyddwyr ar y ffordd a chymryd i ystyriaeth rhwystredigaethau potensial gyrwyr gyda gormod o gyfyngiadau a all arwain at leihad mewn diogelwch ffordd.

"Mae nifer o'r newidiadau yn ateb i ddymuniadau a cheisiadau gan gymunedau lleol, ac mae pob un wedi deillio o ymgynghoriad statudol."

disgrifiadJasmine Wilson: "Terfyn o 60 milltir yr awr yn rhy gyflym ar heolydd gwledig"

Mae Jasmine Wilson, sy'n llefarydd ar ran yr elusen Brake, sy'n ymgyrchu dros ddiogelwch ar y ffyrdd, wedi croesawu'r newidiadau ac yn canmol Cyngor Ceredigion am weithredu. Ond mae'n dweud hefyd fod lle i edrych eto ar y terfynau cyflymder ar lonydd gwledig y sir.

Dywedodd Ms Wilson: "Ar yr hewlydd bach cefn gwlad, ydy 60 m.y.a. yn addas? Bydden i'n dweud 'Na'. Mae ystadegau'n dangos fod mwy o ddamweiniau yn digwydd ar hewlydd bach cefn gwlad nac ar draffyrdd, felly bydden i'n dweud fod 60 m.y.a. falle'n rhy gyflym," meddai.

"Mae'n holl bwysig ein bod ni'n cadw edrych ar y pethau yma ac yn ymateb."