Etholwyr Cymru ‘ddim yn difaru’ pleidleisio dros Brexit

Cyhoeddwyd

Does dim awgrym bod y Cymry wedi newid eu meddyliau ynglŷn â Brexit ers y refferendwm, yn ôl yr arolwg diweddaraf.

Ym mis Mehefin fe bleidleisiodd 53% o etholwyr Cymru o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan adlewyrchu'r canlyniad terfynol ar draws Prydain.

Ers hynny mae'r ymgyrch Gadael wedi cael eu beirniadu am yr addewidion a wnaed yn ystod yr ymgyrch.

Ond yn ôl yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd dyw hi ddim yn ymddangos fel bod hynny wedi gwneud i bobl ddifaru'u penderfyniad.

Fe awgrymodd yr arolwg gan YouGov ar ran ITV a Chanolfan Llywodraethiant Cymru bod etholwyr Cymru hefyd yn fwy tebygol o flaenoriaethu rheoli mewnfudo yn hytrach na masnachu'n rhydd ag Ewrop yn dilyn Brexit.

'Blaenoriaethu mewnfudo'

Pan ofynnodd yr arolwg a ddylai ail refferendwm gael ei chynnal er mwyn cadarnhau neu wyrdroi'r penderfyniad i adael yr UE, dim ond 36% o bobl oedd o blaid ail bleidlais, gyda 53% yn erbyn.

Petai'r refferendwm yn cael ei hail gynnal yfory, dywedodd 42% o bobl yn yr arolwg y bydden nhw o blaid Aros, gyda 45% o blaid Gadael.

Gofynnwyd hefyd beth ddylai blaenoriaeth Prydain fod wrth drafod telerau Brexit a'u perthynas â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

Wrth ymateb i'r cwestiwn hwnnw dywedodd 48% y byddai'n well ganddyn nhw flaenoriaethu rheolaeth lawn o ffiniau'r wlad, o'i gymharu â'r 25% ddywedodd mai'r gallu i fasnachu'n rhydd ag Ewrop oedd bwysicaf.

Roedd gwahaniaethau amlwg yn eu hymatebion i'r arolwg diweddaraf rhwng pobl oedd wedi pleidleisio i Aros neu Adael ar 23 Mehefin.

'Rhanedig tu hwnt'

Cafodd yr arolwg o dros 1,000 o bobl ei gynnal yng nghanol mis Medi, ac yn ôl yr Athro Roger Scully fe allai hynny olygu eu bod wedi dyddio ychydig yn sgil cyhoeddiadau diweddar fel y rheiny a wnaed yng nghynhadledd y Ceidwadwyr.

"Ond yn gyffredinol dyw hi ddim yn ymddangos fel bod agweddau wedi newid rhyw lawer ar Brexit, felly mae'r dystiolaeth yma'n dal i fod yn berthnasol," meddai.

"Does dim arwydd o newid mawr mewn agweddau ers y refferendwm ym mis Mehefin.

"Mae'r ddwy ochr hefyd yn dal i fod yn rhanedig tu hwnt. Does dim consensws wedi datblygu ar Brexit.

"Fe rannodd Cymru, a Phrydain, i lawr y canol ym mis Mehefin. Ac mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod Brexit yn parhau i wneud hynny."