Carcharu dyn am ymosod yn anweddus ar ferch

  • Cyhoeddwyd
Evan Heddwyn JonesFfynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys

Mae dyn 71 oed o Sir Gaerfyrddin wedi ei garcharu am dair blynedd am ymosod yn anweddus ar ferch yn ei harddegau bron 40 mlynedd yn ôl.

Cafwyd Evan Heddwyn Jones o Lanwrda yn euog o bedwar cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar blentyn rhwng 14 a 16 oed. Digwyddodd yr ymosodiadau rhwng 1976 a 1978.

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas wrtho yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun:

"Fe gawsoch eich cyflogi gan yr awdurdod lleol ar y pryd i gludo plant o'u cartrefi a'u gollwng yn arhosfa bws yr ysgol. Fe wnaethoch chi gymryd mantais o'r sefyllfa gan mai hi oedd y cyntaf i gael ei chodi ar y daith a'r olaf i gael ei gollwng adref."

Clywodd y llys fod Jones rhwng 31 a 33 oed pan ddigwyddodd yr ymosodiadau, a bod yr ymosodiadau wedi digwydd tra roedd y ferch yn y tacsi yr oedd yn ei yrru.

Mae'r ddioddefwraig, Esther Hoad, nawr yn byw yn Iwerddon ac mae hi wedi dewis ildio ei hawl i beidio â chael ei henwi, er mwyn trafod y gamdriniaeth a ddioddefodd pan yn blentyn.

Disgrifiad,

Esther Hoad yn dweud wrth BBC Cymru ei fod yn bwysig fod pobl yn gwybod am yr hyn ddigwyddodd iddi, a drwy siarad am hyn y bydd yn help i eraill sydd wedi eu cam-drin, a bod gan hwythau hefyd yr hawl i siarad.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, dywedodd: "Pan ddechreuodd y gamdriniaeth roeddwn yn teimlo'n ofnadwy. Roeddwn yn teimlo'n ddryslyd ac yn euog am fy mod rhywsut wedi denu'r holl sylw yma nad oeddwn am ei gael arna i fy hun.

"Fe roeddwn yn teimlo embaras yn nhacsi'r ysgol bob tro y gwnaeth Heddwyn Jones gyffwrdd ynddo fi neu siarad gyda mi. Roedd fy nheimladau'n rhai o euogrwydd neu hunan-gasineb, dryswch ag anobaith am alluogi hyn i ddigwydd i mi.

"Fel oedolyn rwy'n gwybod nawr mai euogrwydd wedi ei gamleoli oedd o, ond fel y plentyn yr oeddwn bryd hynny, roeddwn yn teimlo mai fi oedd ar fai.

Dywedodd Ms Hoad ei bod wedi siarad gyda swyddogion o Heddlu Dyfed Powys yn 2014 am y gamdriniaeth pan yn blentyn wedi iddi rannu ei phrofiadau gyda'i therapydd.

Ychwanegodd: "Wrth i'r datganiadau gafodd eu casglu gan Heddlu Dyfed Powys ddod i mewn gan bobl yr oeddwn wedi tyfu i fyny gyda nhw, gan bobl yr oeddwn wedi mynd i'r ysgol gyda nhw, gan aelodau eraill o fy nheulu, roeddwn wedi fy ngwylltio a fy nychryn, achos fe ddaeth yn gwbl amlwg fod pawb yn gwybod ond doedd neb wedi gwneud dim."

Siarad

Er yr effaith arni am 40 o flynyddoedd yn dilyn y digwyddiad, mae Ms Hoad yn gobeithio y bydd y penderfyniad o ildio ei hawl i beidio â chael ei henwi yn gymorth i ddioddefwyr camdriniaeth rhyw i siarad am eu profiadau.

Dywedodd Ms Hoad: "Rwy'n teimlo'n gryf iawn fod angen trafodaeth gyhoeddus am gamdriniaeth rhyw yn erbyn plant. Nid yw ei anwybyddu yn ffordd o ddelio gyda chamdriniaeth rhyw yn erbyn plant."

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Lee Davies, oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliad: "Mae carcharu Jones yn ganlyniad sylweddol i Heddlu Dyfed Powys a hefyd i'r ddioddefwraig yn y troseddau erchyll hyn.

"Rwy'n falch fod cyfiawnder wedi ei weithredu 40 o flynyddoedd wedi i'r troseddau hyn gael eu cyflawni.

"Mae effaith y gamdriniaeth wedi bod yn hir a niweidiol i'r ddioddefwraig. Mae wedi cymryd llawer o ddewrder iddi ddod ymlaen a sefyll o flaen barnwr a rheithgor i gynnig ei thystiolaeth. Rwy'n ei chanmol am ddod o hyd i'r hyder i ddod ymlaen i sicrhau fod y dyn oedd yn gyfrifol am ei chamdrin pan roed hi yn ei harddegau'n derbyn euogfarn."