Achos Ched Evans yn tynnu tua'i derfyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunChed Evans yn cyrraedd y llys ddydd Iau wrth i'r achos dynnu tua'i derfyn

Mae'r barnwr yn achos Ched Evans wedi dweud wrth y rheithgor am beidio â barnu "moesau" unrhyw un wrth ystyried eu dyfarniad.

Mae'r pêl-droediwr wedi'i gyhuddo o dreisio dynes 19 oed mewn gwesty ger Y Rhyl yn 2011.

Fe gafwyd Mr Evans yn euog yn dilyn achos yn 2012, ond cafodd y dyfarniad hwnnw ei wyrdroi ym mis Ebrill eleni.

Dywedodd y barnwr Mrs Ustus Nicola Davies wrth y rheithgor mai eu tasg nhw oedd penderfynu a oedd Mr Evans yn euog o'r cyhuddiad o dreisio.

"Mae'n rhaid i chi wneud hynny yn seiliedig dim ond ar y dystiolaeth rydych chi wedi'i glywed yn yr achos hwn," meddai.

"Mae'n rhaid i'ch asesiad gael ei wneud mewn modd clir, gwrthrychol a heb emosiwn.

"Dydych chi ddim yma i farnu moesau unrhyw un sydd wedi rhoi tystiolaeth yn yr achos yma. Mae hyn yn cynnwys yr achwynydd a'r diffynnydd."

'Meddwl bod ganddo hawl iddi'

Wrth siarad yn y llys ddydd Iau dywedodd Simon Medland QC ar ran yr erlyniad y gallai'r rheithgor fod yn siŵr na chafodd Mr Evans ganiatâd i gael rhyw â'r ddynes y mae o wedi ei gyhuddo o'i threisio, a doedd ei farn o y cafodd o ganiatâd "ddim yn un rhesymol".

Dywedodd Mr Medland wrth y rheithgor nad oedd Mr Evans wedi cyfarfod â'r ddynes o'r blaen nac yn gwybod ei henw.

Doedd o ddim wedi siarad â hi yn gynharach y noson honno mewn clwb nos yn Y Rhyl, meddai, ac wedi cerdded heibio iddi pan ddisgynnodd hi mewn siop kebab yn ddiweddarach.

Dywedodd Mr Medland bod y ferch wedi yfed yn drwm, a phan rannodd hi dacsi gydag un o ffrindiau Mr Evans i westy'r Premier Inn yn Rhuddlan doedd ganddi ddim syniad y byddai Mr Evans yn y pen draw yn yr un ystafell â hi.

Ychwanegodd bod Mr Evans wedi dweud celwydd wrth y swyddog ar ddyletswydd i gael allwedd i'r ystafell, a ni ofynnodd i'r ferch a oedd hi eisiau closio ato fo'n bersonol.

'Llechwraidd'

Dywedodd Mr Medland fod Mr Evans wedi gadael y gwesty mewn ffordd lechwraidd drwy ddau ddrws oedd wedi eu cysylltu â larymau.

"Pam fyddai fo wedi gwneud hynny oni bai ei fod yn gwybod ei fod wedi gwneud rhywbeth o'i le?" gofynnodd Mr Medland.

Bydd rhaid i'r rheithgor ystyried a oedd y ferch wedi cytuno i gael cyfathrach rywiol â Mr Evans, a hefyd a oedd hi'n rhesymol iddo ddod i'r casgliad ei fod wedi cael ei chaniatâd.

Wrth gloi ei sylwadau, ychwanegodd Mr Medland bod Mr Evans wedi dweud na wnaeth o erioed frifo merch, ond roedd ei ymddygiad tuag at y ferch yma wedi bod yn hunanol ac yn ddi-hid.

"Doedd Ched Evans yn poeni dim a oedd hi eisiau rhyw ai peidio," meddai.

"Roedd o'n meddwl bod ganddo hawl iddi... waeth beth oedd ei dymuniadau hi. Gweithred o dreisio oedd hyn, nid rhyw gyda chaniatâd."

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae Ched Evans bellach yn chwarae i Chesterfield yn Adran 1

'Gallu penderfynu dros ei hun'

Ar ran Ched Evans, dywedodd ei fargyfreithwraig Judy Khan QC bod yr awgrym ei fod wedi treisio'r ferch "yn fyth sydd wedi para pum mlynedd".

Er bod y ferch yn feddw doedd hynny ddim yn golygu na allai hi gytuno i gael rhyw, meddai.

Doedd y ferch, yn ôl Ms Khan, erioed wedi dweud ei bod wedi cael ei threisio. Er nad oedd hi'n cofio beth oedd wedi digwydd yn ystafell y gwesty, "dydy diffyg cof ddim yn golygu diffyg caniatâd", meddai.

Dywedodd Ms Khan, er bod y ferch yn honni y cafodd rhywbeth ei roi yn ei diod, doedd dim tystiolaeth o hynny, er y daeth hi i'r amlwg ei bod wedi cymryd canabis a chocên.

Ychwanegodd mai'r ferch ei hun oedd wedi cymell Clayton McDonald i fynd gyda hi, ac fe gerddodd y ddau fraich ym mraich i westy'r Premier Inn.

Roedd tystiolaeth y camerâu cylch cyfyng hefyd yn dangos ei bod yn gwybod ei bod wedi gadael bwyd yn y tacsi, meddai.

Yn ôl Ms Khan roedd y ferch yn amlwg yn gallu gwneud penderfyniadau drosti'i hun.

Ychwanegodd na fyddai hi wedi bod mor feddw erbyn cyrraedd y gwesty gan ei bod wedi cael bwyd - gan gytuno, ar gais gyrrwr y tacsi, i eistedd yn y sedd flaen i fwyta'r pizza.

'Profiadau tebyg'

Roedd y swyddog ar ddyletswydd yn y gwesty wedi dweud wrth y llys ei fod wedi clywed synau rhywiol, tuchan a griddfan yn dod o'r ystafell, meddai Ms Khan.

Yn ôl Ms Khan "yr adeg yna roedd y ferch yn cael rhyw â Ched Evans".

Dywedodd Ms Khan bod "rhoi caniatâd wrth fod yn feddw yn dal i fod yn ganiatâd - hyd yn oed pe na bai rhywun yn cytuno wrth fod yn sobor".

"Hyd yn oes os nad oedd o'n ymddygiad moesol i dwyllo'i gariad, dydy hynny ddim yn gwneud Ched Evans yn euog o dreisio," meddai.

Fe wnaeth Ms Khan atgoffa'r rheithgor am y dystiolaeth gafodd ei roi gan ddau ddyn oedd wedi cael rhyw gyda'r ddynes tua'r un adeg a'r treisio honedig.

Ychwanegodd bod y profiadau yr oedd Mr Evans wedi'u disgrifio gyda'r ferch y noson honno yn debyg iawn i brofiadau'r dynion eraill.

"Mae hynny'n annhebygol o fod yn gyd-ddigwyddiad syml," meddai.