Cymeradwyo cynllun Neuadd y Farchnad yn Llandeilo

Dafydd Morgan
Newyddion BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Dafydd Morgan sy'n manylu ar y cynlluniau sydd ar y gweill ar gyfer Neuadd y Farchnad

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gâr wedi cymeradwyo cynllun i adfywio Neuadd y Farchnad yn Llandeilo.

Mae'r adeilad a gafodd ei adeiladu yn 1838 wedi bod yn wag ers 2002.

Roedd yn cael ei ddefnyddio fel safle diwydiannol cyn hynny, ac mae wedi bod yn gartref i wasanaeth y frigad dân ar un tro, gyda'r hen seiren dal i'w gweld ar ben y tô.

Ond mae'r adeilad wedi bod yn dirywio ers sawl blwyddyn bellach, ac fe gafodd ei ddisgrifio fel safle bregus yn 2007 oherwydd diffyg cynnal a chadw.

Cyngor Sir Caerfyrddin sydd berchen ar y safle, ac maen nhw wedi bod yn cydweithio gyda'r datblygwyr, Dawnus, i ddatblygu'r adeilad rhestredig.

Mae'r cynlluniau yn cynnwys troi'r llawr isaf yn swyddfeydd gyda'r prif lawr gwaelod yn cael ei droi'n ôl i'w bwrpas gwreiddiol - sef lleoliad i stondinau marchnad. Mi fydd y llawr gwaelod hefyd yn cynnwys caffi, ac yn ardal hyblyg er mwyn gallu cynnal digwyddiadau.

Mi fydd llawr newydd yn cael ei osod tu fewn i'r adeilad a fydd yn gartref i fwyty gyda golygfeydd dros Fannau Brycheiniog.

Croeso

Croesawu penderfyniad y pwyllgor cynllunio wnaeth Colin Jenkins, Maer Llandeilo: "Dwi'n teimlo bod y Cyngor Sir wedi neud jobyn arbennig yn gweithio gyda'r cwmni yn datblygu'r lle. Gyda'r cynllunio, ma pawb wedi gweitho gyda'i gilydd.

"Ma fe'n rwbeth newydd i'r ardal, a bydd e'n dod a swyddi a datblygiad i hen adeilad sy'n dirywio."

"I ddod â busnesau bach nôl i'r ardal, i ddod â'r farchnad nôl i'r ardal... ma'n bwysig i gadw cymuned at ei gilydd. Fi'n credu bod angen datblygiad 'ma achos ma trefi bach yn dirywio."

Gan fod yr adeilad yn adeilad rhestredig, roedd angen i'r pwyllgor cynllunio ystyried cais ar wahân yn ymwneud â'r elfen honno. Cafodd y cais hwnnw hefyd ei gymeradwyo yn unol ag argymhellion y Swyddog Cadwraeth.

Mae'r pwyllgor hefyd wedi penderfynu anfon y cais caniatâd adeilad rhestredig i Cadw er lles tryolwydeb, ac fe fydd yn rhaid aros am eu sêl bendith nhw cyn i unrhyw waith ddechrau.

Mae'r datblygwyr Dawnus nawr yn edrych am gyllid grant ar gyfer y prosiect, a phan fydd y gwaith yn dechrau maen nhw'n amcangyfrif y dylai gymryd 18 mis i'w gwblhau.