Diswyddo tiwtor am gael 'perthynas â disgybl 17 oed'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun, Mae Nia Davies wedi'i chyhuddo o gael perthynas â disgybl oedd yn 17 oed ar y pryd

Mae gwrandawiad disgyblu wedi clywed i diwtor gael ei diswyddo am gael perthynas â disgybl 17 oed wedi i dad y ferch weld marc ar ei gwddf.

Fe ddechreuodd y ddarlithwraig Nia Davies, 31 oed, "berthynas rywiol" â'r disgybl tra'n dysgu yn yr un coleg â hi.

Clywodd gwrandawiad y Cyngor Gweithlu Addysgu bod y ddwy wedi rhannu "miloedd" o negeseuon anaddas yn ystod eu perthynas, a barodd am 10 mis, yn ogystal â honiadau eu bod wedi rhannu gwely ar dripiau i weld orielau celf yn Llundain.

Ond mae Miss Davies wedi gwadu bod y berthynas rhwng y ddwy yn un rhywiol.

Tad yn amau

Fe ddechreuodd tad y disgybl amau rhywbeth ar ôl clywed ei ferch yn crybwyll Miss Davies mewn sawl sgwrs, yn ôl y swyddog cyflwyno Cadi Dewi, ac ar ôl sylwi ar farc brathiad ar ei gwddf dechreuodd bryderu ei bod mewn perthynas â'r darlithydd.

"Fe sylweddolodd bod ganddi farciau ar ochr ei gwddf oedd yn edrych fel brathiadau caru," meddai Ms Dewi.

"Wedyn fe ddywedwyd wrtho gan chwaer y ferch ei bod hi'n 'gweld' Davies."

Mae tad y ferch yn gweithio i Heddlu Dyfed Powys, ac fe dynnodd ef sylw ei gydweithwyr at y berthynas. Fe lansiwyd ymchwiliad hefyd gan Coleg Sir Gar, lle'r oedd Miss Davies yn ddarlithydd ffilm a chyfryngau.

Cafodd ei harestio a'i rhyddhau ar fechnïaeth yn dilyn ymchwiliad gan yr heddlu, ond fe glywodd y gwrandawiad na chafodd ei chyhuddo o drosedd.

Fe wnaeth y coleg lansio'u hymchwiliad eu hunain a arweiniodd at ddiswyddo Miss Davies ym mis Awst y llynedd.

Fe allai hi nawr wynebu cael ei gwahardd rhag dysgu am y berthynas honedig.

Gwadu honiadau

Fe glywodd y gwrandawiad gan Ms Dewi bod y ferch wedi cyfaddef wrth swyddogion heddlu ei bod hi wedi treulio penwythnosau i ffwrdd yn Llundain a Chaerfaddon gyda'i thiwtor, a'u bod wedi rhannu'r un gwely.

Fe wnaeth hi wadu cael rhyw â Miss Davies, ond fe glywyd ei bod hi wedi dweud wrth yr heddlu eu bod wedi cusanu ac y bydden nhw'n cysgu gyda'i gilydd yng nghartref Miss Davies yng Nghaerdydd.

Yn y gwrandawiad dywedodd y ferch nad oedd hi erioed wedi bod mewn perthynas rywiol â Miss Davies, gan wadu dweud wrth ei rhieni a'r heddlu eu bod wedi cusanu.

Dywedodd ei bod wedi cael "sgwrs am fy rhywioldeb" a bod rhywfaint o "ddryswch" wedi bod.

"Dim ond darlithwraig gefnogol oedd Nia," meddai'r ferch, sydd yn 19 oed bellach.

Dywedodd George Pollitt, oedd yn cynrychioli Miss Davies yn y gwrandawiad, bod yr honiadau yn "lanast o ddryswch" a'i bod hi'n gwadu'r berthynas.

Mae Miss Davies yn wynebu wyth o gyhuddiadau gan gynnwys "cynnal sgyrsiau e-bost o natur gymdeithasol yn hytrach nag academaidd", "gweld Dysgwr A heb oruchwyliaeth ar achlysur cymdeithasol", "rhannu gwely â Dysgwr A yn ystod trip i Lundain" a "gwahodd Dysgwr A i'w chartref ar o leiaf un achlysur".

Mae'r cyhuddiadau eraill yn ei herbyn hefyd yn cynnwys "gadael i Ddysgwr A gysgu yn ei chartref", "cusanu Dysgwr A", "rhoi brathiad garu i Dysgwr A", a "chael cyfathrach rywiol â Dysgwr A".

Mae'r gwrandawiad yn parhau.