Y daith i ddysgu Cymraeg

Cyhoeddwyd

Dydd Sadwrn, Hydref 15 yw diwrnod Shwmae, Su'mae, lle mae mudiadau ac unigolion yn annog pawb i ddechrau sgwrs yn Gymraeg.

Efallai y bydd e, i rai, yn gam cyntaf cyn mynd ati o ddifri i ddysgu'r iaith.

Helen Prosser o'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol sy'n sôn wrth Cymru Fyw am yr her i'r dysgwyr ac i'r tiwtor:

Dysgu Cymraeg i oedolion - y swydd orau'n y byd! Mae'n hwyl, yn fraint, ac yn gyfrifoldeb.

Mae dysgu Cymraeg i oedolion yn hollbwysig ac mae'n gwaith ni fel tiwtoriaid yn ffynhonnell werthfawr i gyflawni'r nod. A'r nod hwnnw? Cynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd ac sy'n gyfforddus wrth wneud hynny.

Mae dysgu Cymraeg yn daith y mae'r dysgwr yn penderfynu mynd arni, ac rydyn ni fel tiwtoriaid yn freintiedig ein bod yn cael bod yn rhan o'r daith honno.

Dw i bob amser yn edrych ymlaen at ddod i adnabod pobl newydd yn y dosbarthiadau. Mae dysgu iaith yn rhywbeth personol iawn, ac mae cael bod yn rhan o stori siaradwyr newydd yn bleser pur.

Rydyn ni'n eu gweld nhw'n ennyn hyder, nid yn unig wrth ddysgu Cymraeg, ond yn gymdeithasol, ac wrth ddysgu sgiliau newydd fel technoleg gwybodaeth.

Mae'n hanfodol ein bod yn canolbwyntio ar roi profiad cadarnhaol a hapus i'r dysgwyr, a hynny wrth iddyn nhw gychwyn ar daith a fydd, o bosib, yn newid patrwm eu bywyd.

Disgrifiad o’r llun, Mae cyfresi teledu Cariad@Iaith wedi ysgogi nifer o bobl i fynd ati o ddifri i ddysgu Cymraeg

Siarad o brofiad

Mae dod o gefndir di-Gymraeg fy hun wedi dysgu llawer i mi. Dw i wedi gweld y budd personol a ges i wrth gael fy nhaflu i mewn i ganol yr iaith a'r diwylliant Cymreig wrth fynd i'r Brifysgol yn Aberystwyth, a chael mwynhau'r bwrlwm Cymraeg yn Neuadd Pantycelyn. Cyfle unigryw oedd hwnnw.

I oedolion sy'n dysgu Cymraeg heddiw, rhaid mynd ati i ddysgu'r iaith mewn dosbarthiadau, wrth siarad â theulu a ffrindiau ac wrth ddefnyddio'r iaith o ddydd i ddydd yn y gwaith ac ar y stryd.

Dyw pawb ddim mor lwcus â fi a chael y profiad o allu byw drwy gyfrynwg y Gymraeg. Ein cyfrifoldeb fel tiwtoriaid yw arwain y dysgwyr at y cyfleoedd niferus sydd ar gael.

Ar ddechrau tymor newydd, mae'n bwysig mwynhau'r profiad o fod gyda'r dysgwyr. Credaf fod yr egni sydd yn cael ei ddangos yn y gwersi, beth bynnag fo eich dull o ddysgu, yn ennyn brwdfrydedd gan y bobl yn y dosbarth.

Drwy fod o ddifri, dangos brwdfrydedd, a pharatoi trylwyr a gofalus, dw i'n sicr y bydd 'na ddysgwyr yn troi'n ddefnyddwyr sy'n cyfrannu'n helaeth at eu cymunedau ledled Cymru, ac yn cael boddhad mawr o wneud hynny.

I ddathlu Diwrnod Shwmae Su'mae mae BBC Cymru Fyw yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth Vocab sydd yn helpu dysgwyr i ddarllen y newyddion yn Gymraeg. Cadwch lygad ar Facebook a Twitter er mwyn derbyn gair newydd bob dydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol