BT am haneru nifer eu blychau ffôn yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae BT yn ystyried cael gwared â dros 1,500 o flychau ffôn yng Nghymru, cynllun a allai haneru'r nifer.

Dywedodd y cwmni eu bod yn adolygu defnydd y blychau ffôn sydd ddim eu hangen bellach, ac maen nhw wedi cysylltu ag awdurdodau lleol i roi gwybod iddynt.

Ymysg y rhai allai gael eu cau mae 177 o flychau yn Sir Gâr, 60 yn Abertawe a 53 yng Nghastell-nedd.

Ond mae pryder y gallai'r cynlluniau gael effaith andwyol ar gymunedau gwledig, ble nad oes signal ffôn symudol dibynadwy.

Mae nifer o flychau yng Nghymru eisoes wedi cael eu haddasu at ddibenion gwahanol, gan gynnwys bod yn lyfrgelloedd neu'n rywle i gadw diffibrilwyr.

Gofyn i gynghorau

Mae BT eisoes wedi gosod rhybuddion yn y 1,579 o flychau ffôn sydd dan fygythiad. Ar draws Cymru mae gan y cwmni cyfathrebu 3,394 blwch ffôn.

Dyw nifer o'r blychau ddim wedi cael eu defnyddio o gwbl yn y flwyddyn ddiwethaf, ond dywedodd Parc Cenedlaethol Sir Benfro bod un blwch dan fygythiad yn Ninbych-y-Pysgod wedi cael ei defnyddio 127 gwaith mewn 12 mis.

Ychwanegodd cyngor tref Dinbych-y-Pysgod y byddan nhw'n gwrthwynebu cael gwared â'r blwch hwnnw a blwch arall yn y dref gafodd ei defnyddio 26 o weithiau, gan eu bod yn agos at ysgolion ac am nad oes gan nifer o drigolion hŷn yr ardal ffonau symudol.

Dywedodd BT y byddan nhw'n dilyn rheolau Ofcom yn ofalus wrth gael gwared â blychau ac y bydden nhw'n gwneud hynny â chaniatâd yr awdurdodau lleol "ble fo'n briodol".

"Mae BT wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth blychau ffôn cyhoeddus, ond gyda'r defnydd yn gostwng o 90% dros y ddegawd ddiwethaf, rydyn ni wedi parhau i adolygu a chael gwared â blychau ffôn nad oes eu hangen bellach," meddai llefarydd ar ran y cwmni.

"Ym mhob achos ble nad oes blwch ffôn arall o fewn 400 metr, fe fyddwn ni'n gofyn am ganiatâd yr awdurdod lleol cyn tynnu'r blwch ffôn oddi yno. Os ydyn nhw'n gwrthwynebu, wnawn ni ddim tynnu'r blwch oddi yno."