Canlyniadau disgyblion Cymru yn dal i wella

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae ffigyrau swyddogol newydd yn awgrymu bod perfformiad disgyblion Cymru eleni yn dal i wella.

Roedd ystadegau Llywodraeth Cymru yn dangos bod 60.2% o ddisgyblion blwyddyn 11 wedi llwyddo i ennill 5 A* - C yn eu harholiadau TGAU neu gymhwyster tebyg gan gynnwys mewn Mathemateg, a Chymraeg neu Saesneg iaith gyntaf.

Yn ôl Kirsty Williams yr ysgrifennydd addysg, mae grantiau gan y llywodraeth i'r disgyblion mwyaf difreintiedig wedi helpu i leihau'r bwlch mewn perfformiad rhwng y disgyblion tlotaf a'u cyfoedion.

Ond mae newidiadau i'r ffordd mae'r data yn cael ei fesur yn golygu bod hi'n fwy anodd cymharu'r wybodaeth gyda blynyddoedd blaenorol.

'Gwneud gwahaniaeth'

Mae'r ffigyrau gafodd eu cyhoeddi heddiw yn crynhoi'r wybodaeth sydd wedi ei defnyddio i fesur perfformiad ysgolion.

Mae'r ffigwr 60.2% yn 2015-16 wedi cynyddu o 57.9% y llynedd, er bod y wybodaeth eleni wedi ei seilio ar gyfnod gwahanol yn y flwyddyn ysgol ac felly ni ellid cymharu yn uniongyrchol.

Roedd merched wedi perfformio'n well na bechgyn, gyda'r bwlch yn 8.7% eleni.

Roedd yna hefyd newidiadau i werth cymwysterau eraill heblaw TGAU wrth fesur perfformiad, gyda ffigyrau ar gyfer ysgolion annibynnol yn cael eu hepgor.

Yn 2015-16 roedd canran y disgyblion a lwyddodd gyda 5 chymhwyster mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg yn parhau i wella ar 35.5%.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams bod grantiau Llywodraeth Cymru ar gyfer disgyblion difreintiedig "wedi gwneud gwahaniaeth" wrth leihau'r bwlch cyrhaeddiad rhwng y disgyblion tlotaf a'u cyfoedion.

Mae'r grant yn rhoi mwy o arian i ysgolion sydd gyda disgyblion sydd yn derbyn cinio am ddim i wario ar fesurau i wella eu cyrhaeddiad.

Mae Kirsty Williams yn ddiweddar wedi dweud y bydd hi'n dyblu'r Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar ar gyfer y disgyblion ieuangaf.