Achos Ched Evans: Merch yn gwadu 'arwain' cyfathrach

  • Cyhoeddwyd
Achos Ched EvansFfynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Ched Evans yn cyrraedd y llys fore ddydd Mercher gyda'i gariad, Natasha Massey

Mae merch, sy'n honni iddi gael ei threisio gan y pêl-droediwr Ched Evans, wedi gwadu iddi "arwain y sefyllfa" pan ddigwyddodd y drosedd honedig mewn gwesty ym mis Mai 2011.

Roedd y ferch yn cael ei holi ar ail ddiwrnod yr achos yn erbyn Mr Evans.

Mae'r pêl-droediwr 27 oed yn wynebu ail achos yn ymwneud â honiadau iddo ymosod yn rhywiol ar ferch yng ngwesty'r Premier Inn yn Rhuddlan.

Fe'i cafwyd yn euog o dreisio mewn achos blaenorol, ond mae'r rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd wedi cael gwybod fod y Llys Apêl wedi diddymu'r dyfarniad hwnnw.

Mae e'n gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn.

Croesholi

Ar ôl tyngu llw yn y llys, cafodd y ferch ei chroesholi gan fargyfreithwr Mr Evans, Judy Khan QC.

Awgrymodd Miss Khan QC ei bod hi wedi arwain y ffordd gyda Mr Evans, wedi iddo "ymuno" mewn cyfathrach gydsyniol gyda'i gyd bêl-droediwr a'i ffrind, Clayton McDonald.

"Rwy'n awgrymu i chi arwain hynny," meddai Miss Khan. "Ydych chi'n cofio gwneud hynny?"

"Na," atebodd.

Awgrymodd y bargyfreithiwr iddi ddefnyddio iaith anweddus i gymell Ched Evans i gael rhyw gyda hi, ac iddi hi arwain y gyfathrach.

Atebodd y ferch eilwaith nad oedd hi'n gallu cofio.

Awgrymodd Miss Khan QC i'r ferch gytuno i fynd i stafell mewn gwesty gyda Mr McDonald ac iddi gytuno i gael rhyw gydag e.

Dywedodd y ferch nad yw hi'n cofio hynny.

Cafodd y ferch ei holi am ddau ddyn y cafodd gyfathrach rywiol â nhw o gwmpas yr un adeg â'r drosedd honedig.

Roedd hi'n gwadu "arwain" y gyfathrach gyda'r dynion, fel yr awgrymwyd gan yr amddiffyniad.

Gofynnodd bargyfreithwr yr erlyniad, Simon Medland QC, i'r ferch: "Mae yna awgrym eich bod yn hapus i Ched Evans ymuno â chi ac i chi arwain. Ydy hynny'n wir?"

"Na," atebodd.

Camera cylch cyfyng

Cafodd ei holi hefyd am luniau camera cylch cyfyng oedd yn ei dangos yn gadael Zu Bar yn y Rhyl yn yr oriau mân ar fore 30 Mai.

Mae'r clipiau yn ei dangos yn cerdded drwy ganol y dref, yn simsan ar ei thraed ar adegau, cyn mynd i mewn i fwyty y Godfather ac eistedd wrth fwrdd.

Adnabyddodd y ferch Clayton McDonald - sydd ddim wedi ei gyhuddo o unrhyw ddrwgweithrediad - yn y lluniau camera cylch cyfyng y tu mewn i'r bwyty, a phan ofynnwyd iddi a oedd hi wedi cwrdd ag e cyn y noson honno, atebodd: "Na."

Mae Mr McDonald yn cael ei weld yn chwarae gyda'i ffôn tra bo'r ferch yn syrthio ar lawr y siop, o bosib wedi iddi gael ei gwthio gan rywun.

Pan ofynnwyd iddi a oedd ganddi unrhyw "gof annibynnol" o'r digwyddiadau ar y sgrin, dywedodd: "Na."

Mae Mr Evans yn cael ei gyhuddo o dreisio'r ferch ar ôl gadael ei hun i mewn i'r ystafell gwesty lle'r oedd hi'n cael rhyw gyda Mr McDonald.

Cafwyd Mr McDonald, 27 oed - sydd yn gyn-chwaraewr pêl-droed gyda Manchester City a Port Vale - yn ddieuog o dreisio yn yr achos gwreiddiol.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Arwyddodd Ched Evans i glwb Chesterfield ym mis Mehefin

Wrth roi tystiolaeth yn ystod y prynhawn, dywedodd y ferch ei bod hi'n derbyn ei bod wedi mynd i mewn i dacsi gyda Mr McDonald, ond dywedodd nad yw hi'n cofio pam.

Aeth y tacsi â nhw i westy'r Premier Inn yn Rhuddlan tua 04:00.

Wrth gael ei chroesholi gan fargyfreithiwr Ched Evans, Judy Khan QC, fe dderbyniodd y ferch ei bod hi'n ymwybodol yn y lluniau CCTV er nad yw hi'n cofio'r hyn yr oedd hi'n ei wneud.

"Fe wnaethoch chi benderfyniad i archebu bwyd, ac i anfon neges destun at ffrind toc cyn tri y bore?" gofynnwyd iddi.

"Do," atebodd.

"Ai'r cyfuniad o yfed a sodlau uchel wnaeth i chi syrthio?"

"Dydw i ddim yn gwbod," meddai.

'Cofio dim'

Yn gynharach, cafodd y rheithgor weld recordiad o gyfweliadau wnaeth y ferch gyda'r heddlu yn 2011. Ynddyn nhw, dywedodd ei bod wedi deffro yn noeth ac ar ei phen ei hun mewn gwesty, ac nad oedd yn gallu cofio sut y cyrhaeddodd hi yno.

Dadl yr erlyniad yw fod y ferch wedi yfed gormod i gydsynio i gael rhyw gyda'r diffynydd, ac iddo "adael yn llechwraidd" drwy ddrws tân.

Yn y cyfweliadau, dywedodd y ferch, a oedd yn 19 oed ar y pryd, nad oedd yn cofio dim ynglŷn â beth ddigwyddodd rhwng dawnsio mewn clwb nos yn Y Rhyl, a dihuno mewn gwesty Premier Inn yn ddiweddarach.

"Mae gen i frith gof o fwyta pizza yn rhywle," meddai'r ferch, na ellir ei henwi am resymau cyfreithiol.

"Y peth nesa' rwy'n gofio yw dihuno yn y gwesty ar fy mhen fy hun tua 11:30. Do'n i ddim wedi gwisgo."

Ychwanegodd iddi gofio yfed dau wydraid o win, pedwar fodca a siot o sambuca, ac iddi ddihuno gyda chur pen mawr.

"Rwy' wedi yfed lot mwy ar adegau eraill," ychwanegodd, "ac wedi gallu cofio'r cyfan. Dw i ddim yn cofio dim am adael y clwb, na beth ddigwyddodd wedyn."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Yn ddiweddarach yn y cyfweliad, gafodd ei recordio gyda'r ditectifs, mae'r ferch yn dweud nad oedd hi'n gwybod bod unrhyw un wedi bod yn y stafell gyda hi.

Yn ei hail gyfweliad, gafodd ei recordio bythefnos wedi'r digwyddiad honedig, mae'n cael gwybod bod profion dŵr yn dangos bod olion cocên a chanabis yn ei chorff.

Cyfaddefodd iddi gymryd y cyffuriau hynny yn y gorffennol, ond mynodd nad oedd wedi eu cymryd am rai wythnosau.

"O beth rwy'n gofio, nes i ddim cymryd unrhyw gyffuriau y noson honno," meddai.

Dywedodd wedyn iddi gael cocên a chanabis gan ffrindiau yn y gorffennol.

Mae'r achos yn parhau.