Her a hanner

Cyhoeddwyd

I'r rhan fwya' o redwyr a gymrodd ran yn Hanner Marathon Caerdydd dros y penwythnos, maen nhw bellach yn cael amser i ymlacio'r coesau a rhoi'r profiad y tu nôl iddyn nhw. Ond mae Rhian Taylor a redodd ddydd Sul, yn dal i redeg.

Mae hi wedi gosod her i'w hunan i redeg 30 hanner marathon mewn 30 diwrnod, ac yn syth ar ôl dychwelyd o'i 20fed rhediad mewn 20 diwrnod, fe siaradodd Rhian â Cymru Fyw.

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun, Rhian ym Mharc y Rhath, Caerdydd

R'on i moyn gosod her i fi fy hunan, ond o'n i hefyd mo'yn gwneud rhywbeth fyddai'n gwneud fy mhlant yn browd ohona i achos rwy'n meddwl ei fod yn bwysig bod ganddyn nhw role model i edrych lan ato.

Rwy' wedi rhedeg pedair marathon a sawl hanner marathon dros y blynydde, ac o'n i mo'yn neud rhywbeth fydde wir yn fy ngwthio i. Dewisais i ei wneud e nawr achos mae'r 30 diwrnod yn arwain lan at fy mhen-blwydd yn 39 oed - felly byddai'n rhedeg yr hanner marathon olaf ar fy mhen-blwydd. Roedd hefyd yn cwmpasu hanner marathon Bryste a Chaerdydd.

Mae rhywun yn ffeindio amser, ond y peth anodda' yw cadw'r balans rhwng y rhedeg a bywyd pob dydd. Fel mam i ddau o blant, ti'n neud popeth drostyn nhw, felly mae'r rhedeg yn rhoi llonydd i fi feddwl ac yn rhoi amser i fi fy hunan.

Dwi naill ai'n codi am 5.30 yn y bore i redeg cyn mynd i'r gwaith, neu'n mynd yn fy awr ginio, neu ar ôl gwaith. Ar y penwythnos fyddai'n dod nôl o fod yn rhedeg a mynd yn syth â'r plant i chware pêl-droed neu i barti pen-blwydd!

Doedd gen i ddim amcan o gwbwl sut fydde'r corff yn ymateb cyn i fi gychwyn. Mae 'na adegau lle dwi'n teimlo'n flinedig, mae'r traed wedi blino erbyn y diwedd, ac mae gen i lot o flisters, ond mae'n syndod sut mae'r corff yn gwella a chryfhau. Yn feddyliol, mae'r 5km olaf bob dydd yn anodd, ond dwi jyst yn cario mlaen, ac yn anghofio am y boen ar y diwedd. Pan dwi'n meddwl nôl ar ôl gorffen dwi'n meddwl 'wnes i rili joio hwnna'.

Ffynhonnell y llun, Rhian Taylor
Disgrifiad o’r llun, Rhian a'r plant ar ôl cwblhau Hanner Marathon Caerdydd

Fel merch o Gaerdydd, mae'n brofiad ffantastig i weld yr haul yn codi dros y bae, mae'n dawel ac mae'n rhoi cyfle i edrych o gwmpas a gwerthfawrogi'r adeiladau a rhannau o Gaerdydd lle tyfais i fyny. Mae'n dod nôl ag atgofion.

Ar rai o'r diwrnodau, mae ffrindiau wedi bod yn ymuno â fi hefyd, a'm mhlant yn rhedeg gyda fi am ran fach ar y diwedd, ac mae hynny wedi bod yn lyfli.

Ond yr uchafbwynt fwya' hyd yn hyn oedd rhedeg hanner marathon Caerdydd (rhif 19 allan o 30). Roedd y tywydd yn hyfryd, roedd yn lyfli rhannu'r profiad a siarad â phobl. Roedd yn ddigwyddiad ffantastig yn fy ninas enedigol.

Ffynhonnell y llun, Rhian Taylor
Disgrifiad o’r llun, Mae gweld y wawr yn torri dros fae Caerdydd yn un o'r uchafbwyntiau i Rhian yn ystod yr her.

Mae'r rhedwraig Lowri Morgan yn dipyn o arwr i fi ac fe wnes i ei thrydar hi cyn cychwyn i ofyn am gyngor. A hefyd Amy Hughes o Fanceinion. Fe redodd hi 53 marathon mewn 53 diwrnod a'r cyngor ges i ganddi hi oedd 'gwranda ar dy gorff a cer gyda hynny'.

Dwi'n codi arian at elusen Plant Mewn Angen, ac yn ogystal â'r rhedeg, dwi wedi trefnu bore coffi, arwerthiant cacennau, ocsiwn ar-lein ac mae ambell ddigwyddiad arall i ddod.

Yn y dyfodol bysen i'n dwli seiclo mwy a trio triathalons. Ond ar ôl y rhediad olaf ar ddiwrnod 30, fyddai jyst moyn ymlacio, mwynhau fy mhen-blwydd a rhoi fy nhraed i fyny!

Mae Rhian yn cofnodi pob dydd o redeg gyda lluniau a fideos ar dudalen Facebook.