Cyngor Powys: Trafod camddefnydd arian teithio ysgolion

Cyhoeddwyd

Yn dilyn y newyddion fod Ysgol Uwchradd Llanfyllin wedi bod yn defnyddio arian yr ysgol i roi cymhorthdal teithio i ddisgyblion o du allan i ddalgylch yr ysgol, mae wedi dod yn amlwg fod dwy ysgol arall wedi bod yn gwneud yr un peth.

Mae Ysgol Uwchradd Llanidloes ac Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth hefyd wedi bod yn defnyddio arian ar gyfer trafnidiaeth i ddisgyblion o'u cartrefi i'r ysgol sydd yn groes i reolau'r cyngor yn yr ardal.

Bydd Cyngor Sir Powys yn trafod adroddiadau ar yr ysgolion yn Llanidloes a Machynlleth yn ddiweddarach dydd Mawrth.

Mae'r cyfalaf sy'n cael ei roi i benaethiaid ysgolion gan y cyngor i fod i gael ei wario ar addysg y disgyblion, ac nid yw i fod i gael ei ddefnyddio fel cymhorthdal ar gyfer trafnidiaeth disgyblion.

Dywed yr adroddiad ar Ysgol Uwchradd Llanidloes fod yr ysgol wedi bod yn darparu trafnidiaeth ar gyfer un llwybr ers o leiaf deng mlynedd. Mae nifer y disgyblion sy'n cael eu cludo wedi gostwng dros y blynyddoedd. Yn ôl yr adroddiad roedd 65 o ddisgyblion ar y bws yn 2011. Erbyn 2015/16 roedd y nifer wedi gostwng i 31 disgybl.

Roedd yr ysgol wedi bod yn gofyn am gyfraniad gan rieni tuag at gost trafnidiaeth - hyd at Ragfyr 2015 roedd hyn yn £80 y tymor ac mae nawr wedi codi i £100 y tymor.

Tra bod yr ysgol wedi bod yn cyfrannu at gost trafnidiaeth o gronfa wirfoddol, oedd ddim yn groes i'r rheolau, roedd hefyd wedi defnyddio'r cyllid gan yr awdurdod lleol i bontio'r bwlch ariannu, ac roedd hyn yn groes i'r rheolau.

Cymhorthdal

Dywed yr adroddiad fod pob disgybl wedi derbyn cymorthdal o tua £352 yr un o'r cyllid dirprwyedig gan y cyngor lleol, a chyfanswm y cymhorthdal o gronfeydd dirprwyedig yr ysgol oedd £62,087 dros bum mlynedd o 2011/12 i 2015/16.

Yn achos Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth, roedd tua 10 disgybl wedi bod yn derbyn cymorthdal teithio o Ddolgellau bob dydd. Dywed yr adroddiad fod yr ysgol wedi gofyn yn flaenorol am gyfraniad gan rieni tuag at gost y drafnidiaeth, ond ei bod nawr yn codi £60 y tymor.

Mae'n debyg bod cyfanswm y cymorthdal o gronfeydd dirprwyedig yr ysgol yn tua £10,000 y flwyddyn - fyddai'n golygu lefel tebyg i Ysgol Uwchradd Llanidloes dros gyfnod o bum mlynedd.

Yn gynharach eleni fe gododd Swyddfa Archwilio Cymru gwestiynau am ddefnydd Ysgol Uwchradd Llanfyllin o'i chronfeydd dirprwyedig. Daeth yn amlwg fod yr ysgol wedi gwario dros £460,000 dros gyfnod o bum mlynedd ar drafnidiaeth o'r cartref i'r ysgol i ddisgyblion tu allan i ffiniau dalgylch yr ysgol. Roedd bron i 200 o ddisgyblion wedi manteisio o achos y cymhorthdal, gyda'r mwyafrif yn teithio i Lanfyllin o dros y ffin yn Lloegr.

Mae cefnogwyr Ysgol Uwchradd Llanfyllin wedi mynnu erioed fod Cyngor Powys yn ymwybodol o'r drefn o roi cymhorthdal teithio gan ddefnyddio cronfeydd dirprwyedig. Cafodd eu barn ei gadarnhau yn ddiweddarach mewn adroddiad gan fargyfreithiwr - oedd yn cadarnhau fod cynghorwyr a staff yn gwybod fod yr ysgol wedi bod yn torri'r rheolau ond ni chymerwyd unrhyw gamau i atal hyn.

Mae gan Ysgol Uwchradd Llanfyllin ddwy flynedd i gydymffurfio gyda rheolau'r cyngor ar ariannu trafnidiaeth. Bydd cabinet y cyngor yn trafod argymhelliad tebyg i Ysgol Bro Hyddgen ddydd Mawrth, tra bod disgwyl i Ysgol Uwchradd Llanidloes gydymffurfio gyda'r rheolau erbyn Medi 2017.

Straeon perthnasol