Ched Evans 'wedi treisio dynes' mewn gwesty

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales news service

Mae llys wedi clywed nad oedd gan ddynes yr honnir iddi gael ei threisio gan y pêl-droediwr Ched Evans mewn gwesty "ddim syniad ar y ddaear" o beth oedd yn digwydd iddi.

Mae Ched Evans wedi ei gyhuddo o dreisio'r ddynes pan oedd hi'n 19 oed mewn gwesty yn Rhuddlan ym mis Mai 2011 - cyhuddiad y mae'n ei wadu.

Yn 2012 fe benderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caernarfon fod Mr Evans, 27, yn euog o dreisio - ond cafodd y dyfarniad ei ddileu yn y Llys Apêl ym mis Ebrill eleni.

Wrth ddechrau cyflwyno'r dystiolaeth ar ran yr erlyniad yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mawrth, dywedodd Simon Medland Q.C. fod yr achos yn ymwneud â digwyddiad yng ngwesty'r Premier Inn yn Rhuddlan yn ystod oriau mân y bore.

Roedd y ddynes yr honnir iddi gael ei threisio wedi bod yn yfed ym mar Zu yn Y Rhyl, a hynny yng nghwmni merched eraill. Er ei bod wedi cael sawl diod y noson honno, mae hi'n credu i rywbeth gael ei roi yn ei diod gan ei bod yn anarferol o feddw.

Dydy'r erlyniad ddim yn honni bod Ched Evans nag unrhyw un arall wedi gwneud hynny.

Roedd Ched Evans a'i ffrind Clayton McDonald hefyd wedi bod yn yfed yn yr un bar, ac yn siarad gyda merched.

Gwesty

Fe rannodd y ferch dacsi efo Clayton McDonald yn ôl i'r gwesty, ac fe glywodd y gyrrwr Mr McDonald yn siarad efo rhywun ar y ffôn - sef Ched Evans yn ôl yr erlyniad. Fe ddywedodd eiriau tebyg i "Mae gen i ferch" meddai Simon Medland Q.C.

Roedd gan Mr McDonald ystafell yn y gwesty - er mai Ched Evans oedd wedi talu amdani. Clywodd y llys fod Clayton McDonald wedi dod i'r gwesty efo'r ferch tua phedwar y bore. Fe aeth â hi i'r ystafell.

Tua chwarter awr wedi hynny, fe gyrhaeddodd Ched Evans gyda nifer o ddynion eraill.

Fe ofynnodd Mr Evans am allwedd i'r ystafell, ac fe gafodd un gan y dyn oedd ar ddyletswydd yn y dderbynfa'r noson honno, er mai enw Mr McDonald oedd ar gofnod y gwesty.

Mae'r erlyniad yn dweud bod Mr Evans wedi dweud bod ei ffrind wedi mynd adref - er ei fod yn gwybod nad oedd hynny'n wir, ac yn gwybod bod Mr McDonald eisoes yn yr ystafell.

Fe aeth Ched Evans yno hefyd ac fe allai'r swyddog ar ddyletswydd - Gavin Burrough - weld y dynion eraill yn ymgynnull y tu allan i'r ystafell, ar y llawr gwaelod.

Ymhen ychydig fe aeth y dynion eraill oddi yno mewn tacsi.

Wrth fynd heibio'r ystafell fe allai Mr Burrough glywed sŵn pobl yn cael rhyw - a chlywodd lais dyn yn awgrymu'n uchel y dylai'r ferch geisio cyflawni gweithred rywiol.

Tua chwarter awr wedi hynny fe adawodd Clayton McDonald y gwesty.

ffynhonnell y llun, Getty Images

Cyhuddo

Yn dilyn y noson honno fe gafodd Mr McDonald a Mr Evans eu cyhuddo o dreisio.

Er y cafwyd Mr McDonald yn ddieuog, mae'r erlyniad yn yr achos yma'n dweud nad ydy hynny'n golygu bod y ferch wedi cytuno i gael rhyw gydag o, a dydy'r dyfarniad yn achos Clayton McDonald ddim yn cynnig arweiniad o ran yr achos yma yn erbyn Ched Evans.

Yn ôl Simon Medland QC, "roedd y ferch yn feddw .... am ba reswm bynnag - doedd hi ddim yn gwybod beth ar y ddaear oedd yn digwydd ac mae ffeithiau'r achos yn dangos ei bod wedi cael ei threisio gan y pêl-droediwr ifanc yma yn yr ystafell yna yn Rhuddlan, nid ei bod wedi cytuno i gael rhyw gyda fo."

Ar ôl gorffen yn yr ystafell fe adawodd Ched Evans drwy'r allanfa dân, heb fynd heibio'r dderbynfa wrth adael.

Fe ddeffrodd y ferch y bore canlynol mewn poen.

Yn ôl yr erlyniad prin ei bod yn cofio digwyddiadau'r noson ac mae'n dal i fod yn siŵr bod rhywun wedi rhoi rhywbeth yn ei diod.

Fe fydd yr achos yn parhau ddydd Mercher.