Galw am welliant yn narpariaeth triniaeth laser

Geraint Thomas
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae angen gwelliant "sylweddol" yn narpariaeth triniaethau laser yn ôl Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC).

Mae triniaethau laser neu driniaethau IPL yn cael eu defnyddio i drin nam ar y croen neu i gael gwared â gwallt neu datŵ.

O'r 19 safle gafodd eu harolygu'r llynedd, fe wnaeth chwech roi'r gorau i ddarparu triniaethau o'r fath yn wirfoddol, er mwyn mynd i'r afael â phryderon yr Arolygiaeth.

Daeth y corff o hyd i broblemau oedd "yn peri risg posib" i gleifion.

Mae pump o'r chwech wedi penderfynu peidio cynnig triniaeth laser o hyn ymlaen.

Parlyrau harddu, clinigau a pharlyrau tatŵs

Mae'r mwyafrif o driniaethau o'r fath yn cael eu darparu mewn parlyrau harddu, clinigau a pharlyrau tatŵs, gyda 73 wedi eu cofrestru gydag AGIC.

Yn 2015/16, cafodd sawl safle eu harolygu yng Nghaerdydd, tri yn Abertawe a dau ar Ynys Môn.

Er bod AGIC - yn eu crynodeb blynyddol o'i waith yn y maes - yn dweud bod y rhan fwyaf o gleifion yn "fodlon iawn" gyda'u profiadau, daethon nhw o hyd i "nifer sylweddol o feysydd sydd angen eu gwella ar draws y gwasanaethau cafodd eu harolygu".

Cafodd nifer rybudd bod angen gwella eu canllawiau i gleifion a gwella materion yn ymwneud a pholisi, doedd rhai ddim yn ymwybodol o reoliadau ac roedd angen i eraill ddiweddaru hyfforddiant eu staff.

Disgrifiad,
Mae Jodie Grove yn nyrs glinigol arbenigol yn y maes

Achosion sy'n sy'n dod i'r amlwg yn yr adroddiad:

  • "Sawl achos o dorri rheoliadau" mewn parlwr yng Nghaerllion, oedd dal heb fynd i'r afael â materion diogelwch ddaeth i'r amlwg mewn arolwg pum mlynedd ynghynt. Maen nhw bellach wedi rhoi'r gorau i gynnig triniaethau laser;
  • Parlwr yn ardal Cathays yng Nghaerdydd sydd wedi rhoi'r gorau i gynnig IPL ar ôl i arolygwyr ddarganfod problemau gyda'u gallu i ddefnyddio cyfarpar yn ddiogel, lefel yr hyfforddiant a diffyg yn eu hymdrechion i atal heintiau;
  • Roedd angen "gwella sawl agwedd o'r gwasanaeth" ac roedd "sawl achos o dorri rheoliadau" mewn clinig yn y Rhath, Caerdydd, sydd bellach wedi rhoi'r gorau i gynnig triniaeth laser ac IPL am y tro wrth iddyn nhw lunio cynllun i geisio gwella;
  • Clinig preifat yn Ysbyty Llandochau ger Caerdydd, oedd dan reolaeth meddyg teulu. Daeth arolygwyr o hyd i nifer o broblemau ond dywedodd y clinig eu bod nhw'n bwriadu rhoi'r gorau i gynnig triniaethau laser;
  • Yn Aberdâr, clinig cael gwared â thatŵs wnaeth rhoi'r gorau i gynnig y triniaethau yn sgil "natur" a "nifer y pryderon" gafodd eu codi yn ystod arolwg ym mis Ionawr;
  • Un parlwr ar Ynys Môn, ble roedd pryderon am safon y glendid a'u dull o reoli heintiau a doedd cynghorydd diogelwch heb ymweld am ddwy flynedd. Gofynnwyd i'r cwmni roi'r gorau i gynnig triniaeth laser hyd nes bod arolygwyr yn fodlon bod y safle'n ddiogel. Mae hynny wedi ei gyflawni erbyn hyn.

Wrth ymateb i ganfyddiadau'r adroddiad, dywedodd Prif Weithredwr AGIC, Dr Kate Chamberlain: "Mae ein harolygiadau wedi amlygu nifer o feysydd pwysig lle mae angen gwella darpariaeth triniaeth laser ac IPL er mwyn sicrhau bod cleifion yn derbyn gofal diogel."

"Roedd yn peri pryder nid yn unig gan fod llawer o'r gwasanaethau wnaethon eu harolygu heb systemau i sicrhau eu bod nhw'n cydymffurfio â'r rheoliadau, ond hefyd gan fod y mwyafrif â diffyg dealltwriaeth o ran eu cyfrifoldebau a sut roedd y rheiny'n berthnasol i'w gwasanaethau."

Roedd AGIC wedi ymweld â 24 o glinigau mewn cyfnod o 18 mis o fis Ebrill 2015 yn dilyn adroddiadau eu bod yn osgoi cofrestru ac fe wnaethon nhw ymchwilio i 37 achos arall hefyd.

Mae'r corff wedi addo cynnal arolygiadau pellach ac maen nhw'n annog y rheiny sy'n gweithio o fewn y diwydiant i "ddysgu o ganfyddiadau'r adroddiad".