£16m i fusnesau yn sector ynni'r môr yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
ynni

Fe fydd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford yn cyhoeddi yn ddiweddarach y bydd mwy na £16m o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau yn y gogledd.

Nod y buddsoddiad yw rhoi hwb i fusnesau yn sector ynni'r môr ac i raglenni hyfforddi ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ddi-waith neu'n economaidd anweithgar am gyfnod hir.

Bydd tua 50 o fusnesau yn elwa ar gydweithredu arbenigol â phrifysgolion ym maes ymchwil a datblygu.

Hefyd, bydd 2,000 o bobl ddi-waith yn cael cymryd rhan mewn rhaglenni hyfforddi i ddatblygu sgiliau newydd a gwella'u cyfle i gael swyddi.

Dywedodd Mr Drakeford: "Mae hwn yn fuddsoddiad pwysig o gyllid yr UE a fydd yn ariannu gwaith arloesi arbenigol iawn mewn sector pwysig o'n heconomi ac yn rhoi cymorth i bobl sy'n cael anhawster i fynd i mewn i fyd gwaith.

"Mae'r prosiectau hyn yn enghreifftiau da o'r ffordd y mae cronfeydd yr UE yn cael eu defnyddio yng Nghymru i helpu busnesau i dyfu; i wella bywydau pobl ac i gryfhau ein heconomi."

Ynni'r môr

Bydd tua £12m o gymorth ar gael i brosiect SEACAMS 2 Prifysgol Bangor. Nod y prosiect yw ehangu sector ynni'r môr yng Nghymru dros y pedair blynedd nesaf.

Bydd arbenigwyr ym mhrifysgolion Bangor ac Abertawe yn darparu rhaglenni ymchwil a datblygu arbenigol i helpu busnesau i fanteisio ar gyfleoedd masnachol a chreu cynhyrchion a phatentau newydd.

Nod y prosiect yw creu mentrau newydd yn y sector a helpu i greu swyddi mewn busnesau sy'n bodoli'n barod.

Dywedodd yr Athro Colin Jago, cyfarwyddwr prosiect SEACAMS: "Yn ystod cam ariannu cyntaf SEACAMS, byddwn yn adeiladu ar y pum mlynedd o waith rydyn ni wedi'i wneud gyda byd diwydiant.

"Mae cyfuno arbenigedd prifysgolion Bangor ac Abertawe yn rhoi inni gyfoeth o wybodaeth a fydd yn ein galluogi i ddarparu gwybodaeth dechnegol fanwl i gefnogi'r datblygiadau cyffrous hyn, a allai newid y ffordd rydyn ni'n diwallu ein hanghenion ynni yng Nghymru."