Cynnal sgwrs am y Gymraeg

Cyhoeddwyd

Fe fydd pobl ifanc, arweinwyr busnes a hyfforddwyr yn dod ynghyd yng Nghaerdydd ddydd Iau ar gyfer 'Y Sgwrs Go Iawn' ar y Gymraeg.

Nod y sgwrs - digwyddiad sydd wedi'i drefnu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i chynllun i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 - yw rhoi cyfle i bobl drafod syniadau a lleisio eu barn am y manteision a'r cyfleoedd sydd ynghlwm â defnyddio'r iaith yn y byd gwaith.

Mae'r digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i bobl ifanc siarad yn uniongyrchol â'r rheini sy'n gwneud penderfyniadau i ddeall beth mae cyflogwyr yn ei ddisgwyl gan bobl ifanc a pha sgiliau ieithyddol y maen nhw'n chwilio amdanyn nhw er mwyn helpu eu busnesau i lwyddo.

Bydd cyflogwyr yn rhannu eu profiadau ar sut y caiff yr iaith ei defnyddio ar hyn o bryd yn y byd gwaith, a sut y mae wedi effeithio ar eu busnes, ac hefyd cael golwg onest ar y rhwystrau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu a sut y gall y rhain effeithio ar eu gyrfaoedd.

Fe ddywed Llywodraeth Cymru y bydd y trafodaethau'n sail i sicrhau bod gweithlu'r dyfodol yng Nghymru yn meddu ar y sgiliau a'r agwedd gywir i helpu i wireddu eu potensial, pa bynnag yrfa y byddan nhw'n ei dewis.

'Sgiliau a'r agwedd gywir'

Bydd gohebydd BBC Cymru, Catrin Heledd, yn cyd-gyflwyno'r digwyddiad gyda'r arbenigwr busnes, Huw Thomas.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: "Mae'n wych bod busnesau a phobl ifanc yn gallu dod ynghyd fel hyn i drafod y manteision a'r cyfleoedd sydd ynghlwm â defnyddio'r Gymraeg ym myd busnes ac i ystyried sut y gellid goresgyn unrhyw rwystrau, boed rheini'n rhai go iawn neu beidio.

"Rydw i am i bobl ifanc ledled Cymru feddu ar y sgiliau a'r agwedd gywir, fel eu bod yn gallu gwireddu eu potensial, pa bynnag ddewisiadau maen nhw'n eu gwneud o ran gwaith yn y dyfodol.

"Yn rhy aml, mae'r Gymraeg yn cael ei chyhuddo o fod yn wastraff arian, pan mewn gwirionedd, mae'n ased i fusnesau yn y cyfnod economaidd heriol hwn. Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn amcangyfrif bod Menter Caerdydd wedi creu gwerth economaidd o £1.9m i Gaerdydd yn 2014-15.