Agoriad swyddogol Ysgol Bro Teifi

Cyhoeddwyd

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi agor adeilad newydd Ysgol Bro Teifi yn swyddogol ddydd Iau.

Agorodd Ms Williams yr ysgol gymunedol cyfrwng Cymraeg gyntaf o'i bath yng Nghymru, sydd wedi ei hadeiladu'n bwrpasol ar gyfer y sector cynradd a'r sector uwchradd o dan yr un to.

Mae'r cynllun newydd ar gyfer addysg yn yr ardal yn ben llanw chwe mlynedd o astudiaethau ac ymgynghori gan Raglen Addysg ac Ysgolion Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.

disgrifiadTaith o amgylch ysgol newydd Bro Teifi yn Llandysul gan un o'r disgyblion

Cafodd yr adeilad ei gynllunio ar y cyd rhwng athrawon, disgyblion ac ymgynghorwyr addysg yn cysylltu pob un o'r cyfnodau dysgu ar un safle.

Mae yno le i 60 o ddisgyblion yn yr adran derbyn a'r meithrin, 360 o lefydd cynradd a 678 o lefydd uwchradd.

Daeth Ysgol Bro Teifi i fodolaeth yn dilyn y penderfyniad i uno ysgol uwchradd Ysgol Dyffryn Teifi ac ysgolion cynradd Aberbanc, Coed y Bryn, Pontsian a Llandysul.

Mae'r ysgol newydd wedi'i rhannu'n sawl adain, fel na fydd yr ysgol hŷn a'r ysgol iau yn yr un man ar yr un adeg. Fodd bynnag, mae'r cynllun yn caniatáu i'r ysgol gyfan fanteisio ar y cyfarpar a'r cyfleusterau fel y cae chwarae astro-turf, y llwyfan, a'r system oleuadau, y cynllun seddau a'r stiwdio drama, yr ystafell werdd a'r stiwdio recordio.

disgrifiad o’r llunYr agoriad swyddogol

Gofod i'r gymuned

Bydd y gymuned leol hefyd yn gallu defnyddio'r cyfleusterau perfformio â 450 o seddau, y cyfleusterau chwaraeon a'r stiwdio recordio.

Dywedodd Kirsty Williams cyn yr agoriad swyddogol: "Mae'n rhy hawdd meddwl heddiw mai un diben yn unig sydd i ysgolion: sef lle y mae athrawon yn addysgu a dysgwyr yn dysgu.

"Mae ysgol integredig debyg i hon yn debycach i ffôn clyfar. Dyma le i'r ysgol a'r gymuned ddod ynghyd, cydweithio a chreu.

"Mae Bro Teifi yn ysgol gymunedol yn yr ystyr ehangaf. Mae'r amrywiaeth o gyfleusterau sydd yma i'r disgyblion a'r cyhoedd fel ei gilydd wedi creu ysgol sy'n eich gwahodd i mewn a phleser mawr yw cael ei hagor yn swyddogol heddiw."

disgrifiad o’r llunKirsty Williams yn yr agoriad swyddogol

Dywedodd y Pennaeth, Robert Jenkins: "Fel cymuned ysgol, rydyn ni wrth ein bodd cael cymryd perchenogaeth ar ein hysgol newydd.

"Roedd y staff a'r disgyblion fel ei gilydd yn rhan annatod o'r penderfyniadau a wnaed yn ystod yr ymgynghori ynghylch y cynllun gwreiddiol ac yna adeg gwireddu'r syniadau hynny ac erbyn hyn rydyn ni wrth ein bodd â'r canlyniad."

"Mae'n adeilad hynod arloesol a fydd yn gwella ein gallu i gynnig i'n disgyblion daith ddysgu fydd yn gwbl integredig."