Carwyn Jones i gynnal cyfarfod cyntaf grŵp Brexit Cymru

Cyhoeddwyd

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn arwain cyfarfod cyntaf y grŵp fydd yn cynghori Llywodraeth Cymru ar Ewrop ddydd Mercher.

Bydd y cyfarfod yn ystyried yr heriau a'r cyfleoedd fydd yn codi wrth i Brydain adael yr UE, ac yn ystyried sut y gall Cymru barhau i gydweithio gydag Ewrop.

Ysgrifennydd y Cabinet ar Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, fydd yn cadeirio'r grŵp trafod.

Ond mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu aelodaeth y grŵp, gan ddweud mai dim ond un ymgyrchydd dros adael yr Undeb Ewropeiadd sydd yn rhan ohono.

Ymysg yr aelodau mae Emma Watkins, cyfarwyddwr CBI Cymru, David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, Dr Hywel Ceri Jones, cyn-lysgennad cyllid yr UE yng Nghymru a Nathan Gill o UKIP oedd yn ymgyrchu o blaid gadael yr UE.

Yn ôl Carwyn Jones: "Rhaid i Gymru, ynghyd â phob un o'r gwledydd datganoledig, chwarae rhan lawn, weithredol yn y trafodaethau... er mwyn sicrhau bod ein buddiannau yn cael eu gwarchod yn llawn.

"Mae hyn yn cynnwys diogelu mynediad llawn a dilyffethair at y Farchnad Sengl er mwyn diogelu ein heconomi, a sicrhau nad yw gadael yr UE yn cael ei ddefnyddio fel cyfle i gymryd cam yn ôl ar faterion pwysig fel gwarchod hawliau gweithwyr."

Dywedodd Mark Drakeford fod gan y grŵp "gyfoeth o brofiad ac arbenigedd, fydd yn ein helpu i lunio dyfodol cadarnhaol i Gymru y tu allan i'r UE, ond yn gadarn o fewn Ewrop".

'Siomedig'

Ond mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies wedi'r ffaith mai dim ond un ymgyrchydd dros adael yr Undeb Ewropeiadd sydd yn rhan o'r grŵp.

Mewn sylwadau gafodd eu hysgrifennu ar wefan Brexit Central, dywedodd Mr Davies: "Er gwaethaf honiad y Prif Weinidog nad oes gan yr un unigolyn na grŵp fonopoli ar syniadau da, nid yw'n gweithredu ar ei rethreg, a dim ond un ymgyrchydd Gadael cadarnhaol sydd ar y panel o 20 - neu 5% o'r grŵp.

Er ei fod yn dymuno'n dda i'r grŵp, dywedodd ei fod "yn siomedig gweld fod y Prif Weinidog yn ei lenwi â phobl fel yr Arglwydd Kinnock, wnaeth ddim yn unig helpu'r ochr Aros i golli'r ymgyrch, ond a siaradodd mor fileinig am lawer o'r bobl y bydd e nawr yn honni ei fod yn siarad ar eu rhan nhw.

"Â siarad yn bersonol a phroffesiynol, rwy'n edmygu llawer o'r enwau ar y rhestr, ond fedra i ddim helpu teimlo bod hwn wedi bod yn gyfle coll i brofi fod Llywodraeth Cymru o ddifrif am siarad â phawb - Gadael ac Aros - er mwyn llunio dyfodol positif i Gymru."

Mewn datganiad, ychwanegodd y Ceidwadwyr bod "dim digon o ferched a neb o gefndiroedd du na lleiafrifoedd ethnig (BME)" yn rhan o'r grŵp.

Dywedodd Neil Hamilton AC, arweinydd UKIP yng Nghymru, na fyddai penodi rhai o Aelodau Seneddol Ewropeaidd i'r grŵp "yn ein symud ni ymlaen fawr pellach", a bod "ASEau Llafur, Plaid a'r Toriaid Cymru yn angerddol dros Aros".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r materion fydd yn cael eu hystyried gan y grŵp ymgynghorol yn mynd ymhell y tu hwnt i fuddiannau unrhyw blaid wleidyddol neu grŵp ymgyrchu.

"Oherwydd hynny, doedd y gwahoddiadau ddim yn seiliedig ar sut yr ymgyrchodd unigolion cyn y refferendwm, ond y bwriad yn hytrach oedd dod â chyfoeth profiad a dealltwriaeth Ewropeaidd ynghyd."

Aelodau'r Grŵp Cynghori ar Ewrop:

Y Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd

Kevin Crofton, Llywydd, SPTS Technologies Ltd

Yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor, Prifysgol Abertawe

Jill Evans ASE, Aelod o Senedd Ewrop

Nathan Gill ASE, Aelod o Senedd Ewrop

David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr, Coleg Cambria

Syr Emyr Jones Parry, Llywydd, Prifysgol Aberystwyth

Dr Hywel Ceri Jones, Cyn-lysgennad cyllid yr UE yng Nghymru

Tom Jones OBE, Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop

Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Kinnock, Cyn is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd

Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Ruth Marks MBE, Prif Weithredwr, CGGC

Y Farwnes Eluned Morgan AC, Cyn-aelod o Senedd Ewrop

William Powell, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ewrop yn ystod y pedwerydd Cynulliad

Yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Kevin Roberts, Cadeirydd y Bwrdd Partneriaeth Amaeth

Dr Kay Swinburne ASE, Aelod o Senedd Ewrop

Derek Vaughan ASE, Aelod o Senedd Ewrop

Emma Watkins, Cyfarwyddwr, CBI Cymru