Deg o Gymry?

  • Cyhoeddwyd

Fel cenedl fach, mae'n arferiad i ni Gymry geisio darganfod cysylltiadau Cymreig pobl enwog a llwyddiannus y byd. Dyma gasgliad o'r rhai mwyaf annisgwyl, ond mae'n bosib bod 'na rai hyd yn oed mwy anghysbell mas 'na.

Os ydych chi'n ymwybodol o gysylltiad Cymreig amwys... cysylltwch â ni:

Cymrufyw@bbc.co.uk

Ffwrdd â ni felly:

Pam Ferris

Os oeddech chi'n arfer mwynhau'r gyfres Darling Buds of May mae'n siŵr eich bod chi'n ymfalchïo yng Nghymreictod Catherine Zeta-Jones.

Ond efallai ddylech chi fod wedi edrych ar ei mam yn y gyfres, sef Ma Larkin, yr actores Pam Ferris.

Er iddi gael ei geni yn Hanover, Yr Almaen, roedd ei rhieni'n Gymry glân, gloyw a'r unig reswm roedden nhw yn yr Almaen oedd oherwydd bod ei thad yn gwasanaethu yn yr awyrlu.

Symudon nhw nôl i Gymru a threuliodd ei phlentyndod yn Abercynffig, ger Pen-y-bont ar Ogwr, tan i'r teulu ymfudo i Seland Newydd pan oedd hi'n 13.

Alexander Vlahos

Bydd y rhai ohonoch chi sy'n mwynhau'r gyfres Versailles ar y BBC yn gyfarwydd iawn â wyneb Alexander Vlahos, oedd yn chwarae rhan Phillipe, Dug Orleans yn y gyfres.

Ond faint ohonoch sy'n ymwybodol taw Cymro Cymraeg a anwyd yn y Tymbl yw e? Mae ei dad yn Roegwr a'i fam yn Gymraes. Symudodd y teulu pan oedd yn ifanc ac fe gafodd ei fagu yn Llantrisant, cyn mynd i hyfforddi fel actor yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd.

Efallai byddwch chi hefyd wedi ei weld yng nghyfresi Pen Talar, The Indian Doctor a Crash, neu fel Mordred, y bachgen oedd yn gyfrifol am farwolaeth y Brenin Arthur ar ddiwedd y gyfres Merlin.

Paul Whitehouse

Mae'r digrifwr Paul Whitehouse yn adnabyddus am ei bartneriaeth gomedi gyda Harry Enfield a hefyd ei gyfraniad i'r rhaglen gomedi The Fast Show.

Cafodd ei eni yn Stanleytown, ger Y Porth yn Rhondda Cynon Taf, lle roedd ei dad yn gweithio i'r Bwrdd Glo, a'i fam yn gantores i Opera Cenedlaethol Cymru.

Symudodd y teulu i Enfield, gogledd Llundain pan oedd yn bedair oed.

O'r hyn ry'n ni'n ei ddeall, gwnaeth ei Gymreictod aros yn Stanleytown.

John Prescott

Disgrifiad o’r llun,
John Prescott ar ymweliad â gwlad ei eni yn Y Rhyl cyn etholiad cyffredinol 2001

Cafodd y gwleidydd Llafur ei eni ym Mhrestatyn. Roedd ei dad yn ddyn signal ar y rheilffyrdd a'i fam yn gynghorydd llafur gyda chysylltiadau glofaol cryf.

Mae'n ymfalchïo yn fawr yn ei Gymreictod:

"Cefais fy ngeni yng Nghymru, es i'r ysgol yng Nghymru ac mae'n fam yn Gymraes, rwy'n Gymro. Dyma gwlad fy ngheni."

Ac wrth gwrs, roedd yn fwy na bodlon ymddangos yn y gyfres gomedi Gymreig poblogaidd Gavin and Stacey, fel un o gyn-gariadon Nessa!

Tom Ellis

Wyneb adnabyddus i lawer oherwydd ei ran fel Doctor Oliver Cousins yn Eastenders, neu fel Gary, darpar gariad Miranda Hart yn y gyfres gomedi Miranda.

Cafodd Tom Ellis ei eni yng Nghaerdydd, lle'r oedd ei dad yn weinidog y Bedyddwyr, cyn symud i Sheffield yn fuan wedyn.

Dawn French

Mae Dawn French yn un o actoresau comedi mwyaf enwog Prydain, gyda'r gyfres Vicar of Dibley a'i chyfraniad i'r ddeuawd gomedi French & Saunders wedi hoelio'i lle fel un o gewri comedi'r degawdau diwethaf.

Ond diolch i'r ffaith fod ei thad yn aelod o'r awyrlu yn y Fali, Sir Fôn, gallwn ei hawlio fel Cymraes hefyd, gan ei fod wedi'i geni yng Nghaergybi.

Yn anffodus, yr awyrlu sydd hefyd yn gyfrifol am ddiffyg cydnabyddiaeth o'i Chymreictod, gan eu bod nhw wedi rhannol dalu am ei lle mewn ysgol fonedd yn Sir Lincoln.

Peter Greenaway

Ffynhonnell y llun, AP

Mae'r cyfarwyddwr ffilmiau Peter Greenaway yn adnabyddus am ei ffilmiau heriol, fel The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, Prospero's Books, The Draughtsman's Contract a Drowning by Numbers.

Cafodd ei eni yng Nghasnewydd, ond yn anffodus, dyna lle mae'r cysylltiad Cymreig yn gorffen gan i'w deulu symud i fyw i Chingford.

A bod yn onest, gwnaeth y teulu ond symud i dde Cymru yn y lle cyntaf i ddianc rhag y blitz!

Christian Bale

Disgrifiad o’r llun,
Christian Bale ifanc yn ymddangos ar raglen Going Live y BBC i hyrwyddo'r ffilm Empire of the Sun

Dyma'r person sydd efallai'n llai parod i gydnabod ei fod yn Gymro er, i fod yn deg, ef yw un o'r ychydig sydd wedi ymddangos mewn ffilm Hollywood yn canu yn Gymraeg (neu o leiaf, ymddangos fel ei fod e'n canu yn Gymraeg).

Cafodd seren y ffilmiau Batman ei eni yn Hwlffordd, Sir Benfro gan fod ei dad â chysylltiad gyda'r awyrlu ym Mreudeth, ger Solfach. Daeth i sylw pawb yn chwarae rhan y bachgen ifanc yn ffilm Steven Spielberg Empire of the Sun ac, ar gychwyn y ffilm, mae'n cael ei weld yn meimio i fersiwn Gymraeg (o fath) o'r gân Suo Gân.

Er gwaethaf ei enedigaeth, mae wedi gwadu'r ffaith ei fod yn Gymro gan ddweud taw Sais yw e, a dim ond damwain oedd y ffaith ei fod wedi'i eni yng Nghymru.

Mary Quant

Mae'r cynllunydd dillad byd enwog Mary Quant yn eithaf unigryw, gan ei bod hi wedi ei geni yn Blackheath, Llundain, ond oherwydd bod ei rhieni'n Gymry ac yn ymfalchïo yn y ffaith, mae Mary Quant yn cyfeirio at ei hun yn naturiol fel Cymraes.

Roedd ei rhieni'n hanu o deuluoedd glofaol a gwnaeth y ddau ennill ysgoloriaethau i fynychu Coleg Prifysgol Caerdydd, lle cafodd y ddau radd dosbarth cyntaf.

Symudon nhw i Lundain i ddysgu, ond roedden nhw wastad yn falch o'r cyfleoedd roedd eu cefndir Cymreig wedi ei gynnig a chodon nhw eu merch i barchu a dathlu'r cysylltiad Cymreig oedd ganddi.

Neil Hamilton

Mae arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad yn dod yn wreiddiol o Fleur-de-Lis, ger y Coed Duon, a cafodd ei fagu yn Nyffryn Aman, lle mynychodd Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman gyda chyd fyfyrwyr fel yr actor Dafydd Hywel a'r sylwebydd chwaraeon Alun Wyn Bevan.