'Dim parch' tuag at y Gymraeg gan gwmni hamdden

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Canolfannau hamdden Waterworld, Queensway, Gwyn Evans a'r Waun, sydd ymysg y rhai dan reolaeth Freedom Leisure yn Sir Wrecsam

Mae cyn aelod y Cynulliad yn y gogledd wedi dweud wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru nad oes gan gwmni hamdden blaenllaw "ddim parch tuag at y Gymraeg" yn ardal Wrecsam.

Dywed Aled Roberts fod Freedom Leisure wedi gosod "arwyddion Saesneg ym mhobman" ar safleoedd oedd yn arfer bod dan reolaeth y cyngor lleol.

Fe drosglwyddodd Cyngor Wrecsam y cyfrifoldeb am wasanaethau hamdden yr awdurdod i Freedom Leisure, sy'n ymddiriedolaeth nid er elw gyda chyfrifoldeb am 76 o safleoedd ar draws Wrecsam, Powys, Sussex, Surrey, Kent, Sir Gaerloyw a Sir Gaerwrangon.

Dywedodd un fenter iaith leol wrth y rhaglen eu bod wedi cysylltu gyda'r cyngor i leisio eu pryderon am yr effaith ar yr iaith Gymraeg pan fo canolfannau hamdden yn cael eu trosglwyddo i gwmnïau preifat.

Mae rhaglen Taro'r Post wedi gofyn i Freedom Leisure am ymateb.

Disgrifiad o’r llun,
Aled Roberts

Mewn datganiad, dywedodd Menter Iaith Maelor wrth Taro'r Post: "Mae Menter Iaith Maelor eisoes wedi cysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan fynegi ei phryderon ynglŷn â'r goblygiadau wrth i'r Cyngor drosglwyddo'r cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau i gwmnïau preifat.

"Rydym wedi cael ar ddeall ganddynt fod unrhyw gwmni allanol sydd yn cael eu penodi i ddarparu ar ran y Cyngor trwy gytundeb hefyd yn ymgymryd â'u cyfrifoldebau o dan y safonau iaith.

"Mae gan y Cyngor brotocol ar gyfer y fath drefniadau sydd yn nodi'n glir bod yn rhaid i'r contractwr gydymffurfio â'r safonau iaith perthnasol. Mae ambell berson wedi cysylltu â'r Fenter yn ddiweddar i fynegi eu pryder nad yw'n ymddangos bod hyn yn digwydd ym mhob achos, a siom hefyd oedd gweld yr arwydd newydd uniaith Saesneg a ymddangosodd ar flaen y Ganolfan Hamdden yn Wrecsam yn ddiweddar.

"Mae'r Fenter wedi bod yn gweithio gyda Chyngor Wrecsam wrth iddynt ddrafftio eu Strategaeth 5 Mlynedd Hybu'r Gymraeg yn ddiweddar ac yn hollol hapus i barhau i'w cynorthwyo yn y dyfodol pryd bynnag fo cyfle."

Mae Cyngor Wrecsam yn dweud bod cydymffurfio gyda safonau iaith y cyngor yn rhan o gytundeb yr awdurdod gyda Freedom Leisure, a bod hyn yn cynnwys sicrhau bod yr holl arwyddion yng nghanolfannau hamdden yr ardal yn ddwyieithog.

Ychwanegodd y cyngor y byddai swyddogion yn trafod y mater gyda Freedom Leisure pan nad yw'r cyngor yn teimlo fod y cwmni'n methu cydymffurfio gyda goblygiadau cytundebol.