Perygl traffig i ddisgyblion dwy ysgol yn Rhuthun

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunBydd yr ysgolion newydd wedi'u lleoli ar gaeau Glasdir yng ngogledd orllewin y dref

Mae cynghorwyr wedi mynegi pryder ynglŷn â diogelwch disgyblion dwy ysgol yn Rhuthun oherwydd trefniadau traffig.

Ddydd Mercher, fe wnaeth pwyllgor cynllunio Sir Ddinbych gymeradwyo cais ar gyfer datblygiad newydd gwerth £10.5m ar safle fferm Glasdir ar gyrion y dref.

Bydd ysgolion presennol Stryd y Rhos a Phen Barras yn symud i safleoedd newydd fel rhan o'r datblygiad, gyda'r adeiladau yn cael eu codi uwchlaw lefel y tir er mwyn lleihau'r risg o lifogydd.

Bydd y ddwy ysgol yn parhau i fod ar wahân, gyda'u penaethiaid eu hunain, gan rannu rhai cyfleusterau.

Ond mae Cyngor Tref Rhuthun wedi dweud y gallai hi fod yn beryg i blant gerdded i'r ysgol oherwydd traffig yr ardal, yn enwedig ar ddyddiau'r farchnad anifeiliaid dros y ffordd.

Dim bysus

Bydd cerbydau'n gallu cael mynediad i'r safle, fydd â 168 o lefydd i barcio a gollwng plant, o'r ffordd gyswllt tua gogledd y dref.

Ond mae'r cynghorwyr wedi dweud y dylai'r ffordd gael ei chadw'n glir er mwyn atal pobl rhag parcio ar ei hymyl - rhywbeth sydd yn digwydd yn aml ar ddyddiau ocsiwn yn y farchnad.

Roedden nhw hefyd wedi awgrymu y dylai cerbydau oedd yn gadael y safle orfod troi i'r chwith tuag at yr A525 er mwyn gwneud i draffig lifo'n fwy esmwyth, ond cafodd hynny ei wrthod gan swyddog traffyrdd Sir Ddinbych.

Mae disgwyl i Ysgol Rhewl hefyd gau fel rhan o'r ad-drefnu ysgolion yn ardal Rhuthun, gyda'r disgyblion yno'n symud i ysgolion arall yn y dref.

Ond gan fod yr ysgol bresennol yn llai na thair milltir o'r dref ni fydd bysus yn cael eu darparu, gan fod y ffordd yn cael ei hystyried yn un ddiogel i blant gerdded.