Claf wedi marw yn dilyn 'anghyfiawnder sylweddol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Nick Bennett bod modd osgoi marwolaeth y claf

Fe wnaeth claf mewn ysbyty yng ngogledd Cymru farw wedi "anghyfiawnder sylweddol", meddai'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

Dywedodd adroddiad gan Nick Bennett bod triniaeth dyn dienw, sy'n cael ei alw yn Mr X, wedi dod yn rhy hwyr ac roedd modd osgoi ei farwolaeth yn 2014.

Mae Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi ymddiheuro gan ddweud bod "methiannau yn y driniaeth a'r gofal" gafodd y claf.

Roedd gan y dyn hanes o fethiant cronig yr arennau ynghyd â chyflyrau meddygol eraill.

12 awr

Cafodd ei daro'n ddifrifol wael tra ar wyliau yn Tenerife ym mis Chwefror 2014 a'i hedfan yn ôl i Gymru ac i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Roedd wedi derbyn dialysis deirgwaith yr wythnos am tua dwy flynedd yno.

Pan aeth i'r ysbyty bu'n aros dros 12 awr i weld ymgynghorydd a bu farw ychydig oriau'n ddiweddarach.

Fe wnaeth ei wraig gwyn ynglŷn â'r penderfyniad i beidio trin ei gŵr yn syth yn yr adran Uned Therapi Dwys (UThD) lle'r oedd hi'n credu y byddai ei gyfle o fyw wedi cynyddu.

Ychwanegodd bod ei nodiadau meddygol wedi cael eu "camleoli" am chwe mis yn dilyn ei farwolaeth.

Disgrifiad o’r llun, Roedd y dyn wedi derbyn dialysis am tua dwy flynedd yn Ysbyty Glan Clwyd

Daeth yr ombwdsmon i'r casgliad bod nifer o "fethiannau difrifol", oedd yn cynnwys:

  • Diffyg ymgynghorwyr arennol wrth law er mwyn darparu cyngor arbenigol oherwydd eu bod i gyd yn mynychu cwrs;
  • Arolygaeth annigonol gan ymgynghorwyr o staff graddau is a arweiniodd at oedi difrifol mewn derbyn Mr X i'r UThD;
  • Cyfres o gyfleoedd a gollwyd i ddarparu triniaeth briodol i Mr X a allai fod wedi arbed ei fywyd.

'Gwarth'

Dywedodd Mr Bennett: "Mae'n warth fod Mr X wedi disgwyl am dros 12 awr cyn cael ei weld gan uwch glinigydd a bod absenoldeb ymgynghorwyr arennol arbenigol yn yr ysbyty yn golygu bod triniaeth ddialysis hanfodol yn anffodus wedi dod yn rhy hwyr.

"Bydd teulu Mr X yn gorfod byw gyda'r ansicrwydd o wybod pe byddai'r cyfleoedd i gael triniaeth wedi cael eu cymryd, gallai ei fywyd fod wedi cael ei arbed o bosibl. Mae hyn yn anghyfiawnder sylweddol."

Ychwanegodd ei fod wedi gwneud "sawl argymhelliad" i'r bwrdd iechyd, gan gynnwys gwelliannau i lwybr gofal arennol a thaliad o £20,000 i wraig y claf.

Dywedodd bod "ychydig o amharodrwydd" gan y bwrdd iechyd ar y cychwyn i gytuno â'i argymhellion, ond eu bod wedi gwneud hynny erbyn hyn.

"Tra'i bod yn rhy hwyr yn anffodus i Mr X gael budd o unrhyw welliannau o'r fath, gobeithiaf y bydd gofal arennol yn Betsi Cadwaladr yn gwella i gleifion y dyfodol o ganlyniad i'r achos gofidus hwn," meddai Mr Bennett.

'Cydnabod methiannau'

Dywedodd Prif Weithredwr Betsi Cadwaladr, Gary Doherty: "Ar ran y bwrdd iechyd, hoffwn estyn ein cydymdeimladau dwys i'r teulu yn yr achos yma.

"Rydym yn cydnabod yn llwyr fod methiannau yn y driniaeth a'r gofal gafodd y claf ar iddo ôl iddo gael ei drosglwyddo i Ysbyty Glan Clwyd a heb y rhain mae'n bosib na fyddai wedi marw.

"Rwy'n edifar na wnaethom ddarparu'r gofal y dylem fod wedi, a byddaf yn cysylltu gyda'r teulu yn uniongyrchol i gynnig ein hymddiheuriadau am hyn a'r ffordd wnaethon ni ddelio â'r gwyn."