Cwmni bwyd anifeiliad i greu 20 swydd ym Modelwyddan

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunYr hen safle Hotpoint ym Modelwyddan

Bydd 20 o swyddi newydd yn cael eu creu gan gwmni cynhyrchu bwyd anifeiliaid yn Sir Ddinbych.

Bwriad y Real Petfood Company yw ehangu ar ôl prynu ail uned ar hen safle Hotpoint ym Modelwyddan.

Yn dilyn buddsoddiad gwerth £6m, gobaith y cwmni yw gweld y gweithlu'n cynyddu i 100 o weithwyr ar ôl pum mlynedd.

Mae'r busnes, sy'n arbenigo mewn cynhyrchu byrbrydau a danteithion anifeiliaid anwes, yn bwriadu adleoli o'i safle cynhyrchu presennol 15 milltir i ffwrdd yn y Fflint lle mae'n cyflogi 30 o bobl. Disgwylir i'r holl weithwyr presennol yn y Fflint symud i'r lleoliad newydd.

Dywedodd Graham Wheeler, rheolwr gyfarwyddwr y Real Petfood Co: "Sefydlwyd y Real Petfood Company yng ngogledd Cymru 17 mlynedd yn ôl ac rwy'n falch iawn ein bod yn gallu parhau i dyfu ac esblygu yn yr un ardal. Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol iawn yn y busnes a fydd yn rhoi hwb o tua 600% i'n gallu cynhyrchu."

Dywedodd Ysgrifennydd Economi'r Cabinet Ken Skates: "Mae penderfyniad Llywodraeth Cymru i brynu'r safle a dod â defnydd cyflogaeth o'r newydd iddo yn cefnogi twf busnes, creu swyddi ac yn rhoi hwb i'r economi leol.

"Mae buddsoddiad mawr y cwmni ym Modelwyddan yn arwydd cryf o hyder mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru ac mae'n newyddion gwych eu bod yn anelu at gynyddu eu gweithlu yn y dyfodol agos, gyda photensial i ehangu ymhellach."

Roedd safle Hotpoint wedi bod yn wag ers wyth mlynedd pan wnaeth Llywodraeth Cymru brynu'r safle yn 2014.

'Presenoldeb'

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: "Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, eu hasiantau gosod a'r cwmni ei hun i sicrhau presenoldeb newydd y cwmni yn Sir Ddinbych.

"Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu dull newydd sbon o ymdrin ag ymholiadau buddsoddi, gyda'r nod o droi'r ymholiadau hynny'n ddatganiadau diddordeb go iawn a llwyddo i ddenu busnes newydd i Sir Ddinbych. Yn yr achos hwn, rydym wedi dwyn ynghyd amryw o wasanaethau'r Cyngor yn y trafodaethau, wedi cyfarfod â buddsoddwyr ac wedi rhoi cyngor a sicrwydd pwysig ynghylch eu buddsoddiad.

"Mae datblygu'r economi leol yn un o brif flaenoriaethau'r Cyngor ac rydym yn hynod falch bod ein hymdrechion i gydlynu trafodaethau wedi arwain at i'r cwmni gytuno i leoli yn Sir Ddinbych.

"Mae'r gwaith o gefnogi buddsoddwyr posibl o'r tu allan yn ategu ymdrechion y Cyngor i gael mwy o bobl i mewn i waith, gan gynyddu incwm cartrefi yn y sir a chefnogi sector busnes preifat iach. Bydd y datblygiad hwn yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ddatblygu economi Sir Ddinbych."