Rhybudd y gall pidoffiliaid 'ddenu plant mewn 20 munud'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae rhieni'n cael eu hannog i gymryd mwy o sylw o arferion eu plant ar-lein, wedi i astudiaeth newydd ddod i'r casgliad y gall pidoffiliaid ddenu plant yn rhywiol mewn llai nag 20 munud.

Edrychodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe ar yr iaith sy'n cael eu ddefnyddio mewn sgyrsiau ar-lein, gan ddweud fod y canlyniadau'n achos pryder.

Mae academyddion wedi dod i'r casgliad nad yw pidoffiliaid wastad yn esgus bod yn blant, ond yn hytrach yn defnyddio technegau eraill i ddwyn perswad ar blant i wneud yr hyn maen nhw'i eisiau, a hynny'n gyflym iawn.

Bydd casgliadau'r gwaith ymchwil yn cael eu cyflwyno yng Ngŵyl Gwyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Abertawe ddydd Iau.

Dywedodd yr Athro Nuria Lorenzo-Dus, un o arweinwyr y gwaith ymchwil: "Fe gynhalion ni astudiaeth fanwl o'r iaith gafodd ei defnyddio gan fwy na 100 o unigolion oedd yn ceisio denu plant, sy'n dangos eu bod nhw'n gyfathrebwyr galluog sy'n defnyddio amrywiaeth o strategaethau.

"Mae'r rhain yn cynnwys 'mân siarad diniwed' er mwyn datblygu ymddiriedaeth, ceisiadau a gorchmynion er mwyn mesur agwedd plentyn... a chanmol ar amrywiaeth o bynciau er mwyn cynyddu'r teimlad o ymddiriedaeth a chreu perthynas emosiynol."

'Astudio'r iaith'

Edrychodd yr astudiaeth, barodd bedair blynedd, ar sgyrsiau rhwng 192 o pobl oedd yn chwilio am berthynas rywiol gyda phlentyn ar-lein ag ymchwylwyr oedd yn esgus bod yn blant, cyn astudio'r iaith gafodd ei ddefnyddio yn y sgyrsiau.

Roedd eu hoedrannau'n amrywio rhwng 21 a 65 oed, gyda'r mwyafrif helaeth yn cyfaddef mai oedolion oedden nhw, sy'n mynd yn groes i'r canfyddiad cyffredin fod pidoffiliaid wastad yn esgus bod yn blant.

Ac mae academyddion yn dweud eu bod wedi eu synnu o ddarganfod nad yw'n cymryd llawer o amser cyn i'r cais rhywiol cyntaf gael ei wneud, gyda'r amseroedd yn amrywio o 18 munud i 92 awr.

Maen ymchwilwyr yn galw ar rieni i siarad â'u plant am eu bywydau ar-lein yn gyson, ac i drafod sut maen nhw'n treulio'u hamser, eu hoff weithgareddau ar y we a phwy yw eu ffrindiau.

"Mae'n afrealistig gofyn i blant beidio a defnyddio'r we a dyw hi ddim yn bosib monitro eu holl weithgareddau digidol", medd yr Athro Lorenzo-Dus, "serch hynny, bydd gwella eu dealltwriaeth o sut y mae hyn yn gweithio a'r tactegau cyfathrebol y mae pobl sy'n ceisio meithrin perthynas rywiol yn eu defnyddio yn ei gwneud hi'n bosib iddyn nhw adnabod y peryglon posib.

"Mae gwrando arnyn nhw'n ofalus a chymryd diddordeb yn eu gweithgareddau ar-lein yn ffordd dda o'u cael i ymddiried ynddon ni, a lleihau'r perygl iddyn nhw fynd rhywle arall arlein i chwilio am rywun i ymddiried ynddo."