Cadarnhau cyllid S4C gan y BBC tan 2022

Cyhoeddwyd

Mae Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC wedi cadarnhau y bydd cyllid S4C yn cael ei gadw ar yr un lefel hyd nes y flwyddyn 2022.

Fe ysgrifennodd Rona Fairhead at Gadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, i ddweud y byddai'r cyllid presennol o £74.5m y flwyddyn yn parhau hyd at ddiwedd y cytundeb presennol ar ffi'r drwydded.

Bydd y cyllid yn ychwanegol at y 10 awr o raglenni yr wythnos y mae BBC Cymru yn ei ddaparu ar gyfer S4C yn statudol.

Bellach mae'r rhan fwyaf o gyllid S4C yn dod gan y BBC. Fe wnaeth Llywodraeth San Steffan dro pedol yn gynharach eleni ynglŷn â thorri eu cyfraniad nhw o £6.7m.

Mae disgwyl i'r sianel Gymraeg symud ei phencadlys o Gaerdydd i Gaerfyrddin erbyn 2018.

'Perthynas gadarnhaol'

Mae'r cytundeb cyllido presennol gyda S4C yn parhau tan fis Mawrth 2017, ac roedd yr Ymddiriedolaeth wedi addo parhau â lefel cyllid eleni hyd at 2018 er mwyn darparu sefydlogrwydd ariannol ar gyfer y sianel.

Yn ei llythyr ddydd Mercher, dywedodd Rona Fairhead: "Rwy'n ystyried mai dyma'r peth iawn i'w wneud i gydnabod y rôl bwysig sydd gan S4C ym mywyd siaradwyr Cymraeg sy'n talu ffi'r drwydded, ac fel sylfaen gadarn i Awdurdod S4C a Bwrdd newydd y BBC gydweithio yn unol â hi, a chynnal y berthynas hynod gadarnhaol y mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi'i mwynhau gyda chi a'ch cydweithwyr."

Dywedodd y BBC bod lefel y cyllid hyd at 2022 wedi ei osod gryn dipyn yn uwch na'r lefel gyfartalog a ragwelir ac a gytunwyd gyda Changhellor y Trysorlys a'r Ysgrifennydd Gwladol fel rhan o'r cytundeb ar ffi'r drwydded yng Ngorffennaf 2015.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd wedi gofyn i'r setliad cyllido newydd gael ei gynnwys a'i nodi o fewn Cytundeb Fframwaith newydd y BBC, sy'n eistedd ochr yn ochr â Siarter nesaf y BBC.

Cytunteb 'manteisiol'

Ar raglen Y Post Prynhawn ar BBC Radio Cymru, dywedodd Huw Jones, Cadeirydd S4C: "Mae cael y rhewi yma yn fanteisiol gymharol.

"Yn y cytundeb rhwng y BBC a'r Llywodraeth yn ôl yn 2015 mi roedd 'na son am dair blynedd o ddehongliad o'r gyfatebiaeth gyda'r drwydded, wel mae hwn rwan yn mynd â ni bum mlynedd ymlaen, sydd hefyd yn werth ei gael.

"Mae'r hyn sydd yn digwydd yn hanes siarter y BBC yn digwydd rwan. Mi fydd siarter y BBC a'r cytundeb fframwaith rhwng y Llywodraeth a'r BBC yn cael ei gyhoeddi yn ystod y dyddie neu'r wythnosau nesa felly roedd hi'n bwysig iawn cael cytundeb be fyddai yn cael ei grybwyll yn y dogfennau yna ynglŷn ag S4C, a dyma sy'n cael ei ddweud yn fa'na.

"Mae adolygiad annibynnol S4C yn mynd i edrych ar holl gyllido S4C, holl amcanion a gweithrediad S4C, ac yn edrych ymlaen hefyd gobeithio at beth fydd yn digwydd ar ôl i'r cytundeb pum mlynedd yma ddod i ben, beth fydd y broses y bydd ysgrifennydd gwladol y dyfodol yn ei ddilyn i bennu cyllido S4C, a'n bod ni ddim yn cael penderfyniadau mympwyol, efallai, gan wleidyddion, ond yn hytrach bod yna broses ddiffyniadwy amlwg y gellid ei dilyn.

Croesawodd Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y cyhoeddiad: "Rwy'n falch iawn bod cyllid S4C wedi cael ei ddiogelu ar ei lefel bresennol hyd at 2021/2022.

"Mae llawer o sefydliadau wedi gweithio'n galed i helpu sicrhau y setliad hwn, a fydd yn diogelu dyfodol S4C am flynyddoedd lawer i ddod.

"Mae S4C yn chwarae rhan bwysig yng Nghymru, drwy atgyfnerthu yr iaith a diwylliant Cymraeg o fewn ei chymunedau, a byddaf yn parhau i wneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau llwyddiant parhaus y sianel."

'Datganoli darlledu'

Yn eu hymateb fe ddywedodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd wedi gwrthwynebu'r toriadau yng nghyllideb y sianel dros y blynyddoedd diwethaf, bod y sicrwydd ariannol oedd yn cael ei gynnig yn "bositif".

Ond mynnodd yr ymgyrchwyr iaith nad dyma'r datrysiad tymor hir i ddyfodol y sianel.

"Cafodd S4C ei sefydlu o ganlyniad i ymgyrchu hir gan bobl Cymru, ac fe aberthodd nifer eu rhyddid drosti," meddai Curon Wyn Davies, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith.

"Nid lle swyddogion yn Llundain yw penderfynu ar ei dynged. Mae'n hen bryd i ddarlledu cael ei ddatganoli i Gymru."