Gŵyl Rhif 6: Ceir yn sownd yn y maes parcio

Cyhoeddwyd
disgrifiadCeir yn parhau'n sownd ym maes parcio Gŵyl Rhif 6

Mae 300 o geir ceir yn parhau'n sownd ym maes parcio Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion yn dilyn glaw trwm dros y penwythnos.

Oherwydd y tywydd gwlyb, mae'r maes parcio ar gyfer y safle ger Clwb Pêl-droed Porthmadog yn fwdlyd iawn, ac mae pobl yn methu dod o'r safle.

Mae disgwyl i 60 o bobl dreulio nos Lun yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog, wrth iddyn nhw aros i gael mynediad at eu cerbydau.

Mae tua 20 tractor wrth law i gynorthwyo i dynnu ceir allan, ond mae'r trefnwyr yn rhybuddio bod oedi hir iawn.

Dywedodd Cyngor Gwynedd y bydd y ganolfan hamdden ar gau i'r cyhoedd ddydd Llun ac y byddai'n parhau ar gael i unrhyw un sydd ddim yn gallu cael at eu ceir.

Am 1600 dydd Llun roedd tua 200 o bobl yn cael eu cynorthwyo yn y ganolfan.

Gadael ceir

Mae system mewn lle ble mae pobl yn gallu trefnu amser i gael eu tynnu o'r caeau dan ddŵr, ac mae tua 100 cerbyd yr awr yn gadael y safle ar hyn o bryd.

Ond mae rhai wedi gadael eu ceir yn y maes parcio a gwneud eu ffordd i orsaf drenau Bangor er mwyn cyrraedd adref.

Dywedodd un oedd wedi gweithio ei ffordd i'r orsaf o'r ŵyl y bydd rhaid i'w gar gael ei gludo yn ôl adref i Lundain ar ôl cael ei ddifrodi wrth gael ei dynnu allan o'r mwd.

Dywedodd Dylan Williams o Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae'r ardal a ddefnyddir ar gyfer parcio ceir yn orlifdir naturiol sydd o dan ddŵr yn rheolaidd yn ystod cyfnodau o law trwm.

"Er gwaethaf hyn, roedd gennym staff allan drwy'r penwythnos yn agor a chau'r llifddorau ym Mhorthmadog er mwyn helpu i leihau lefelau dŵr ar y gorlifdir.

"Heb ein hymdrechion, fe allai dwr llif yn yr ardal - sydd yn orlifdir naturiol - fod yn llawer dyfnach.

"Er na fydd hyn fawr o gysur i'r bobl sydd a'u ceir yn sownd, gallai'r sefyllfa fod yn llawer gwaeth heb ein rhwydwaith o amddiffynfeydd llifogydd sy'n lleihau'r perygl o lifogydd i Borthmadog, a gwaith ein staff."

Galw am ymchwiliad

Mae dau gynghorydd sir o'r ardal wedi galw am ymchwiliad i'r digwyddiad.

Dywedodd Jason Humphreys a Alwyn Gruffydd yn dylai'r asiantaethau cyhoeddus, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru a Cyngor Gwynedd, fod wedi atal parcio ar y safle oherwydd y glaw trwm.

Yn ôl Jason Humphreys: "Roedd yr asiantaethau yma'n ymwybodol o'r peryglon ond ni wnaethant ymateb yn ddigonol."

"O ganlyniad bu'n dorcalonnus i fodurwyr a thrychinebus i drefnwyr Gŵyl Rhif 6."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Ar hyn o bryd, mae pawb sy'n delio efo'r sefyllfa ym Mhorthmadog yn canolbwyntio ar helpu a chefnogi mynychwyr a threfnwyr yr ŵyl mewn ymdrech i sicrhau diogelwch pawb.

"Yn unol a'r trefniadau arferol ar gyfer unrhyw ŵyl neu brif ddigwyddiad, byddwn yn cwrdd â threfnwyr Festival Number 6 a phartneriaid eraill yn y dyfodol agos i edrych yn ôl dros yr holl drefniadau."

disgrifiad o’r llunMae cannoedd o geir yn parhau ar y safle fore Llun