Pryder am dlodi ffoaduriaid yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Reuters

Mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru'n fwy tebygol o ddioddef tlodi medd un elusen.

Dywed Oxfam Cymru fod y rhai hynny sy'n ffoi, ac yn cael hawl i aros yma yn methu defnyddio eu cymwysterau, gan nad yw'r cymwysterau hynny na'u profiad gwaith yn cael eu cydnabod.

Mae'r elusen wedi gofyn i'r Cynulliad Cenedlaethol i edrych ar y gefnogaeth sydd ar gael i geiswyr lloches a ffoaduriaid gan wasanaethau cyhoeddus.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, sy'n derbyn 1,600 o geiswyr lloches o'r wlad, eu bod yn gweithio'n agos gyda phartneriaid i sicrhau bod Cymru'n chwarae ei rhan yn llawn wrth ymateb i'r argyfwng presennol.

Dim ond llond dwrn o gynghorau Cymru sydd wedi derbyn ffoaduriaid o'r wlad hyd yn hyn, er bod y 22 cyngor wedi cytuno i wneud hynny.

"Mae'n gwaith ni o gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru'n dangos eu bod fel grŵp yn fwy tebygol o ddioddef tlodi," meddai Kirsty Davies-Warner, pennaeth Oxfam Cymru.

"Nid oes gan y bobl hynny sy'n gwneud cais am loches yr hawl i weithio yn y DU, ac os ydyn nhw wedi derbyn yr hawl i barhau yn y wlad dyw eu cymwysterau a'u profiad gwaith ddim yn cael eu cydnabod.

"Mae hyn yn atal pobl rhag defnyddio a gwella eu sgiliau, i gefnogi eu teuluoedd neu i gyfrannu i'w cymunedau - sydd yn arwain at fywyd o dlodi."

Ychwanegodd Kirsty Davies-Warner: "Mae cael gafael ar wasanaethau cyhoeddus da'n hanfodol i helpu'r teuluoedd hyn i ymdoddi a symud ymlaen gyda'u bywydau.

"Dyna pam rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i archwilio pa mor dda mae ein gwasanaethau cyhoeddus yn cefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches ac hefyd i edrych ar ba mor sydyn ag effeithiol mae Cymru wedi ymateb yn wyneb yr argyfwng presennol."

Dywed Oasis Caerdydd, mudiad sy'n cynnig cymorth i ffoaduriaid a cheiswyr lloches i ymdoddi i gymunedau yn y brifddinas eu bod yn wynebu "rhwystrau sylweddol" wrth geisio defnyddio gwasanaethau cyhoeddus fel trafnidiaeth, hyfforddiant, cartrefu a gofal iechyd.

Meddai cyfarwyddwr y mudiad, Reynette Roberts: "Er bod cyhoeddi Cynllun Dosbarthu Ffoaduriaid a Cheiswyr lloches wedi ei groesawu, mae ganddo ni bryderon difrifol am ei safon a'i allu i gynnig atebion.

"Fel y mae, mae'n annhebygol o helpu pobl i ail-adeiladu eu bywydau neu i wneud cyfraniad llawn i gymdeithas yma yng Nghymru."

Mae'r ddwy elusen am i Bwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad i archwilio gwasanaethau cyhoeddus i ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn ymgynghoriad sydd yn dod i ben ddydd Gwener.

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae ganddo ni hanes o gynnig lloches i ffoaduriaid o bob cwr o'r byd. Rydym yn falch fod y traddodiad yma'n parhau, gyda chymunedau ar hyd Cymru'n cynnig croeso cynnes i ffoaduriaid o Syria sydd wedi gorfod ffoi'r rhyfela yn eu gwlad.

"Rydym yn cydweithio'n agos gyda'n partneriaid i sicrhau bod Cymru'n chwarae ei rhan yn llawn wrth ymateb i'r argyfwng presenol. Trwy gydlynu gwasanaethau cartrefu, iechyd, addysg ag ieithoedd rydym yn rhoi'r gefnogaeth y mae ffoaduriaid ei angen i ail-adeiladu eu bywydau yma a gwneud cyfraniad gwerthfawr i gymdeithas Cymru."