Blaenoriaethu triniaethau i staff y Gwasanaeth Iechyd?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA

Dylai gweinidogion ymchwilio i'r posiblrwydd o roi blaenoriaeth i staff y gwasanaeth iechyd wrth aros i gael triniaeth, a hynny oherwydd lefelau salwch uchel, medd y Ceidwadwyr.

Rhwng mis Ionawr a Mawrth 2016, fe fu 5.3% o staff y GIG yng Nghymru yn absennol o'u gwaith, i lawr o 5.6% yn yr un cyfnod yn 2015.

Y gwasanaeth ambiwlans welodd y lefel absenoldeb uchaf - yn aros ar 7.8% am y ddau gyfnod.

Dywedodd y Ceidwadwyr fod y data'n dangos fod pob gweithiwr o fewn y gwasanaeth yn colli'r hyn sy'n gyfateb i un diwrnod o salwch bob mis.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb drwy ddweud bod graddfa salwch o fewn staff y GIG wedi gostwng yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

'Ysgwyddo baich'

Yn ôl llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar iechyd, Angela Burns, mae staff yn "ysgwyddo baich gwasanaeth iechyd sy'n simsanu o dan y pwysau" oherwydd diffyg cyllid, diffyg staff, y galw cynyddol am y gwasanaeth, a diffyg integreiddio rhwng gwasanaethau iechyd a chymdeithasol.

"Rhaid i Lywodraeth Llafur Cymru gynyddu buddsoddiad yn y gwasanaethau rheng flaen, a gweithredu er mwyn gwella cynlluniau recriwtio a chadw staff," meddai Ms Burns.

Awgrymodd hefyd y dylid cynnal "astudiaeth i'r posiblrwydd o roi blaenoriaeth i staff y GIG gael triniaeth, yn enwedig i'r rhai sy'n dioddef o gyflyrau orthopedig ac esgyrn cronig".

"Petai modd delio â'u problemau'n gynt, yna byddai modd iddyn nhw ddychwelyd i'w gwaith yn gynt. All y GIG ddim bod yn iach heb weithlu iach," ychwanegodd.

Absenoldeb yn gostwng

Wrth ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Ceidwadwyr yn dewis anwybyddu'r ffaith fod y gyllideb iechyd nawr ar ei mwyaf ers dros ddwy flynedd. Rydym wedi buddsoddi £1.1bn yn ychwanegol mewn iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

"Does gyda ni ddim gwrthwynebiad i ystyried a ddylai staff y GIG gael blaenoriaeth o ran triniaeth. Serch hynny, mae'n bwysig cydnabod bod graddfa absenoldeb salwch o fewn y GIG yng Nghymru wedi gostwng o'i gymharu a'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

"Mae GIG Cymru yn cymryd camau er mwyn cefnogi staff a gostwng y raddfa salwch. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan yng nghynllun Safon Iechyd Corfforaethol, sy'n ceisio datblygu gweithleoedd iach a hyrwyddo iechyd a lles staff."