Cyrraedd targedau amser ymateb ambiwlans am y degfed mis

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru wedi cyrraedd eu targed ar gyfer amseroedd ymateb am y degfed mis yn olynol.

Ym mis Gorffennaf llwyddodd y gwasanaethau i gyrraedd achosion brys o fewn y cyfnod penodedig 75.3% o'r amser.

Ond mae gostyngiad bychan wedi bod ers mis Mehefin, pan gafodd 77.1% o alwadau brys eu cyrraedd o fewn wyth munud.

Y targed presennol yw cyrraedd 65% o achosion brys o fewn wyth munud, a hynny ar ôl i drefn newydd gael ei gyflwyno ym mis Hydref llynedd.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething bod y ffigyrau diweddaraf yn "galonogol" o ystyried y cynnydd diweddar yn nifer y galwadau.

Yr amser ar gyfer ymateb i alwadau 'coch' - rheiny ble roedd anaf neu salwch yn peryglu bywyd - oedd 5 munud a 5 eiliad ar gyfartaledd.

Fe wnaeth y gwasanaeth ambiwlans dderbyn 1,277 o alwadau'r diwrnod ar gyfartaledd, cynnydd o 3.4% o'i gymharu â mis Mehefin.

Mis Gorffennaf oedd yr ail fis yn olynol i'r byrddau iechyd i gyd daro'u targed ers i'r system newydd, sy'n rhoi blaenoriaeth i gleifion difrifol wael, gael ei chyflwyno ym mis Hydref 2015.

Ar draws Cymru gyfan, mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi taro'i tharged o 65% am ddeg mis yn olynol.

O dan y model newydd, sydd yn cael ei dreialu am 12 mis, dim ond amser ymateb i'r galwadau mwyaf brys sydd yn cael eu cyfrif.

"Mae'n galonogol i weld bod yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru wedi pasio'r targed cenedlaethol ar gyfer galwadau coch am yr ail fis yn olynol, er y cynnydd mewn galw," meddai Mr Gething.

"Mae ystadegau heddiw yn dangos bod y model y gwnaethon ni gyflwyno ym mis Hydref yn cyfrannu at wasanaethau ymateb brys i argyfyngau ar gyfer cleifion sydd wir ei angen.

"Dylai pobl deimlo'n hyderus bod y system newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar safon y gofal mae pobl yn ei gael, a'r canlyniadau."

Ychwanegodd eu bod eisoes yn paratoi ar gyfer misoedd "anodd" y gaeaf, pan mae'r pwysau ar wasanaethau iechyd fel arfer yn cynyddu'n sylweddol.