Mwy o ferched yn eu harddegau 'yn anhapus â'u bywydau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AJ PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Mae mwy o ferched ifanc ar hyd a lled Cymru yn anhapus â'u bywydau a'r ffordd maen nhw'n edrych, yn ôl adroddiad newydd.

Dangosodd ymchwil gan Gymdeithas y Plant bod tua 13,000 o ferched rhwng 10 a 15 oed - neu un o bob saith - yn dweud nad oedden nhw'n hapus â'u bywydau.

Roedd dros draean y merched (32,000) hefyd yn dweud eu bod eu bod yn anhapus â'r ffordd roedden nhw'n edrych.

Cafodd y ffigyrau eu datgelu fel rhan o Adroddiad Plentyndod Da blynyddol y gymdeithas.

21% yn uwch

Maen nhw'n awgrymu bod y darlun ymysg merched wedi gwaethygu dros y pum mlynedd rhwng 2009/10 a 2013/14, gyda'r nifer sydd yn anhapus yn gyffredinol 21% yn uwch, a'r nifer sydd yn anhapus â'u hedrychiad i fyny 8%.

Ar y llaw arall mae'r darlun wedi aros yn gyson ymysg bechgyn o'r un oed, gydag un o bob naw yn anhapus yn gyffredinol ac un o bob pump yn anhapus â'u hedrychiad.

Dyw'r ffigyrau heb ddangos llawer o wahaniaeth rhwng y darlun yng Nghymru a gweddill y DU.

Pam y cynnydd?

Dyw hi ddim yn eglur pam yn union y mae'r bwlch rhwng anhapusrwydd merched a bechgyn yn eu harddegau yn cynyddu.

Ond yn ôl yr adroddiad mae bwlio emosiynol megis galw enwau, sydd yn digwydd yn amlach i ferched, yn digwydd ddwywaith yn amlach na bwlio corfforol, sydd yn fwy tebygol o ddigwydd i fechgyn.

Dywedodd yr adroddiad bod hanner yr holl blant rhwng 10 a 15 oed wedi cael eu bwlio yn yr ysgol yn y mis diwethaf.

Mae ymchwil gan y Swyddfa Ystadegol Gwladol hefyd wedi awgrymu bod merched yn llawer mwy tebygol o dreulio cyfnodau hir o amser ar gyfryngau cymdeithasol, ac mae hynny wedi cael ei gysylltu â risg uwch o salwch meddwl.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Dywedodd un ferch yn ei harddegau: "Mae cymaint o bethau sydd yn anodd am fod yn berson ifanc. Mae cymaint o bwysau oddi wrth eich ffrindiau, eich teulu.

"Dydych chi ddim yn gwybod pwy 'dych chi am fod, rydych chi'n ceisio darganfod pwy ydych chi mewn ffordd benodol."

Dywedodd merch arall: "Mae tipyn o bwysau i edrych yn dda, mae pobl yn galw enwau arnoch beth bynnag, mae pobl wastad yn dweud pethau tu ôl i'ch cefn."

Mae Cymdeithas y Plant eisoes wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wella hapusrwydd plant wrth sicrhau bod ganddyn nhw hawl cyfreithiol i gael mynediad i wasanaethau iechyd meddwl a chefnogaeth o fewn ysgolion a sefydliadau addysg uwch.

Ychwanegodd y gymdeithas y gallai awdurdodau lleol hefyd wneud mwy i helpu drwy wrando ar bryderon plant a sicrhau bod ganddyn nhw rôl wrth wneud penderfyniadau am eu hardal leol.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae merched yn treulio mwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol, yn ôl yr adroddiad

"Mae'n bryderus tu hwnt bod cymaint o'n pobl ifanc yng Nghymru yn dioddef yn hytrach na ffynu," meddai Matthew Redd, prif weithredwr Cymdeithas y Plant.

"Mae merched yn enwedig yn cael amser anodd ac mae'n amlwg bod angen gweithredu ar y cyd er mwyn taclo'r broblem.

"Mae pob plentyn yn haeddu plentyndod hapus a ddylen ni fyth dderbyn ei bod hi rywsut yn anochel bod cymaint o blant yng Nghymru yn byw mewn gofid."