Arestio 840 o fudwyr anghyfreithlon yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r heddlu wedi arestio 840 o bobl sydd wedi eu hamau o ddod i Gymru yn anghyfreithlon yn ystod y tair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau newydd sydd wedi dod i law y BBC.

Roedd y nifer fwyaf wedi'u harestio gan Heddlu De Cymru - sef 572 - y 14eg uchaf yn y DU.

Roedd y cynnydd mwyaf yng Ngwent, gyda 184 wedi'u harestio rhwng 2013 a 2015, cynnydd o 73%.

Mae tri o'r pedwar llu heddlu yng Nghymru wedi ymateb i gais o dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth gan y BBC.

Cyfanswm o 27,000

Mae'r ystadegau o 39 o heddluoedd ar draws y DU yn dangos fod mwy na 27,000 o fewnfudwyr anghyfreithlon wedi cael eu harestio - cynnydd o bron i 25%.

Fe gafodd llawer o'r rhai gafodd eu harestio eu darganfod mewn gorsafoedd gwasanaethau traffordd ac arosfanau lori, a hynny ar ôl cuddio mewn lorïau.

Cafodd 84 eu harestio gan Heddlu Dyfed Powys, sy'n gynnydd o 14% dros dair blynedd.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod angen "atebion tymor hir" i'r broblem o ymfudo anghyfreithlon.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Ond mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Gwent, Jeff Cuthbert wedi amddiffyn y ffigurau - gan ddweud wrth BBC Cymru bod y niferoedd yn "eithaf bach".

Er hynny, ychwanegodd ei fod yn disgwyl i'r broblem "waethygu yn ôl pob tebyg".

"Rydym wedi gweld llawer iawn o bobl sy'n ffoi rhag erledigaeth ac arswyd." meddai. "Rwy'n bryderus iawn am effaith caethwasiaeth modern a masnachu pobl yng Ngwent.

"Rydym wedi gweld rhai achosion amlwg iawn, gyda llawer o fewnfudwyr anghyfreithlon yn cael eu gorfodi i mewn i buteindra, yn arbennig yng Nghasnewydd."

Dywedodd ei fod yn amau bod llawer yn dod i Gymru dros bont Hafren, a bod angen gwell adnoddau i fynd i'r afael â'r broblem.

"Mae'n rhaid i ni sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael yr adnoddau - ac nid yw'r toriadau maent yn wynebu yn helpu," meddai.

"Mae'n mynd i fod yn galetach. Mae'n rhaid i ni gydweithio â gwledydd eraill yn Ewrop."

Ffurfio tasglu

Dywedodd y Swyddfa Gartref os oes unrhyw un yn aros yn y DU sydd heb yr hawl i wneud hynny, yna bydd camau yn cael eu cymryd i gael gwared arnynt.

"Fel rhan o'r camau parhaus yr ydym yn eu cymryd i ddiogelu ein ffiniau, rydym wedi buddsoddi degau o filiynau o bunnoedd i hybu diogelwch mewn porthladdoedd yng ngogledd Ffrainc," meddai llefarydd.

"Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddod o hyd i atebion tymor hir i'r broblem o ymfudo anghyfreithlon, a dyna pam yr ydym wedi ffurfio'r Tasglu Troseddau Cyfundrefnol Mewnfudo y llynedd i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol i dargedu'r gangiau troseddau cyfundrefnol sydd tu ôl i fasnachu pobol"

Roedd "arwyddion clir" bod y camau yn gweithio, ychwanegodd y llefarydd.