Posteri radicaleiddio i gael eu dangos mewn meddygfeydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, NSPCC

Bydd posteri mewn Arabeg, Wrdw, Somali a Bengali yn cael eu harddangos mewn meddygfeydd i gynnig help i rieni sy'n poeni y gallai eu plant ddod o dan ddylanwad eithafiaeth.

Elusen plant yr NSPCC sydd wedi cynhyrchu'r posteri, sy'n cynnwys rhif llinell gymorth i rieni.

Bydd y posteri, fydd hefyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, yn cael eu dangos mewn ystafelloedd aros i roi gwybod i bobl am y gwasanaeth.

Fe gafodd y gwasanaeth ei sefydlu yn dilyn nifer o ymosodiadau terfysgol a phryderon cynyddol fod plant yn cael eu radicaleiddio.

Oedolion yn poeni

Trwy wledydd Prydain, bydd y posteri yn cael eu dangos mewn 1,000 o ganolfannau gyda'r nod o gyrraedd chwe miliwn o bobl bob mis.

Mae'r NSPCC wedi dechrau'r gwasanaeth a dechrau derbyn galwadau gan oedolion sy'n poeni.

Cyn hyn, roedd modd i oedolion gysylltu ag asiantaethau fel MI5 os oedden nhw'n poeni bod rhywun yn dod o dan ddylanwad eithafol neu derfysgol.

Rhwng Tachwedd 2015 a mis Gorffennaf eleni, fe gafodd gwirfoddolwyr gyda gwasanaeth Childline yng Nghymru 60 o alwadau am bryderon o'r fath.

Bwlio

Yn ogystal â phryderon am ymosodiadau, roedd nifer o'r galwadau a'r ymholiadau'n ymwneud ag achosion o fwlio yn gysylltiedig â therfysgaeth.

Cysylltodd rhai plant gyda ChildLine oherwydd bod pobl yn galw enwau arnyn nhw, a rhai yn dweud eu bod yn cael eu camdrin yn gorfforol yn dilyn gweithredoedd terfysgol.

Dywedodd llawer eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu beirniadu oherwydd sut roedden nhw'n edrych, a bod rhagfarn yn eu herbyn oherwydd eu ffydd.

Bydd llinell gymorth newydd yr NSPCC yn rhoi cefnogaeth i rieni sy'n poeni y gallai eu plant gael eu radicaleiddio neu sydd angen cyngor ar sut i siarad gyda nhw am bryderon ehangach yn ymwneud ag effaith terfysgaeth.

Mae eu cynghorwyr wedi eu hyfforddi i adnabod arwyddion fod rhywun yn cael ei radicaleiddio, fel y gallan nhw gynghori oedolion.

Mae'r NSPCC yn dweud y dylai oedolion fod yn ymwybodol o'r ymddygiad canlynol:

  • Plant yn ynysu eu hunain o'u teuluoedd a'u ffrindiau;
  • Plant yn siarad fel petae nhw'n dyfynnu o areithiau wedi eu sgriptio;
  • Ymddygiad cynyddol ddig;
  • Dangos diffyg parch a gofyn cwestiynau anaddas.

'Perygl newydd'

Dywedodd pennaeth NSPCC Cymru, Des Mannion: "Rydym wedi gweld ton o ymosodiadau terfysgol yn yr wythnosau a'r misoedd diwetha, ac mae oedolion a phlant yn dweud eu bod nhw'n ofni'r hyn sy'n digwydd.

"Mae nifer y galwadau y mae ChildLine yn ei dderbyn ond yn ychwanegu at y teimlad o ofn a thristwch y mae'r ymosodiadau yn ei greu ar draws y byd.

"Mae'n hanfodol ein bod ni'n gallu rhoi cyngor i rieni, heb eu beirniadu, ar faterion yn ymwneud a therfysgaeth a pheryglon radicaleiddio.

"Pan fydd pobl ifanc yn dod o dan ddylanwad eithafol ac yn cael eu hannog i gynnal gweithredoedd allai eu hanafu nhw ac eraill, yna mae'n gamdrin.

"Dyna pam ry ni wedi hyfforddi cynghorwyr ddelio a'r perygl newydd hwn i bobl ifanc."