Llai o alwadau niwsans i'r Gwasanaeth Ambiwlans

Cyhoeddwyd

Mae cynllun i geisio lleihau nifer y galwadau niwsans i'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi gweld gostyngiad o hyd at 74% yn nifer y galwadau gan rai pobl sy'n gwneud galwadau niwsans cyson.

Ym mis Ionawr eleni fe wnaeth swyddogion Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ganolbwyntio ar 71 o gleifion ar hyd a lled Cymru oedd yn gyfrifol am 437 o alwadau niwsans yn ystod y mis hwnnw, a hynny ar gost o £73,226.

Erbyn mis Ebrill, yn dilyn cydweithio rhwng y Gwasanaeth Ambiwlans a'r byrddau iechyd, fe wnaeth y 71 claf dan sylw 111 o alwadau, ar gost o £20,468.

Daw hyn yn dilyn cynllun yn 2015 oedd yn canolbwyntio ar bobl oedd yn gwneud galwadau niwsans cyson, gan dargedu unrhyw ofynion gofal oedd ganddyn nhw nad oedd yn cael sylw.

Y cynllun

Mae data am y cleifion sy'n defnyddio'r gwasanaeth o leiaf pum gwaith y mis yn cael ei rannu rhwng yr asiantaethau iechyd.

Bydd y data yn cael ei asesu ar ôl cael ei gasglu er mwyn penderfynu pa fath o ofal sydd ei angen ar y cleifion sy'n gwneud y galwadau hyn yn gyson.

Pan fod galwad 999 yn dod gan un o'r cleifion cyson, bydd yr alwad yn cael ei throsglwyddo i barafeddyg neu nyrs sydd yn gweithio yn y ganolfan gyswllt glinigol.

Yna bydd cynllun pwrpasol ar gyfer y claf dan sylw'n cael ei weithredu er mwyn eu cyfeirio at asiantaeth berthnasol.

Dywedodd arweinydd Tîm Galwadau Cyson Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Robin Petterson: "Y peth pwysig i'w gofio ydi bod y claf yng nghanol y gwaith yr ydym yn ei wneud.

"Mae pobl yn galw 999 yn aml, pan maen nhw mewn panig neu pan nad ydyn nhw'n gwybod sut i gysylltu gyda gwasanaethau eraill sydd ar gael.

"Y peth gwych am y ffordd newydd yma o weithio ydi o achos y cynnydd yn y cyfathrebu a chydweithio rhwng yr holl asiantaethau, mae'r claf yn derbyn gofal sydd yn fwy perthnasol i'w hanghenion."

Cafodd dynes o'r Barri ei charcharu'n ddiweddar am nifer o droseddau, yn cynnwys ffonio'r Gwasanaeth Ambiwlans fwy na 400 o weithiau yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ychwanegodd Mr Petterson: "Yn yr achosion gwaethaf rhaid i ni dderbyn fod rhai achosion lle mai camau cyfreithiol drwy'r llysoedd yw'r unig ateb i drin y fath ymddygiad.

"Yn yr 18 mis ers i dimau gydweithio ar y cynllun yma, mae dau glaf wedi eu hanfon i garchar am gamddefnyddio'r gwasanaeth, ag asiantaethau eraill."