Canlyniadau arholiadau TGAU yng Nghymru yn aros yn gyson

Cyhoeddwyd

Mae perfformiadau yng Nghymru wedi aros yn gyson am y drydedd flwyddyn yn olynol gyda 66.6% o raddau TGAU yn rai A* i C.

Mae canlyniadau Cymru bellach yr un peth â chyfartaledd Lloegr, ac yn well na'r rhan fwyaf o'i rhanbarthau.

Roedd cynnydd bychan (0.2%) i 19.4% yn y nifer o raddau A* ac A, oedd hefyd yn well na rhanbarthau canol a gogledd Lloegr.

Mae undebau athrawon wedi rhybuddio fodd bynnag ei bod hi'n mynd yn anoddach cymharu canlyniadau Cymru a Lloegr oherwydd newidiadau sylweddol i arholiadau.

Ar hyn o bryd mae diwygiadau pellgyrhaeddol yn cael eu cynnal i gymwysterau yng Nghymru a rhannau eraill o'r DU.

Tra bod y gyfradd A* i C wedi aros yn gyson yng Nghymru, mae wedi cwympo 2.2% yn Lloegr i 66.6%.

Cynnydd

Roedd cynnydd bychan (0.1%) i 6.1% yn nifer y graddau A* uchaf un.

Mae'r bwlch rhwng merched a bechgyn wedi cynyddu rhywfaint, gyda bwlch o 9.2% yn y perfformiad, eto yn dilyn patrwm tebyg yn Lloegr.

Dywedodd bwrdd arholi CBAC bod 60% o ddisgyblion wedi eistedd papur arholiad Mathemateg, gyda 65.5% ohonynt yn cael graddau A* i C o'i gymharu â 63.7% ar gyfer blwyddyn academaidd 2014/15.

Roedd canlyniadau gwell i'w gweld hefyd ym mhynciau Hanes a Ffrangeg, ond roedd gostyngiad o 1.9% yn y canlyniadau Saesneg er bod CBAC yn dweud bod y canlyniadau'n gyson o edrych ar y flwyddyn gyfan.

Disgrifiad, Aled Scourfield aeth i Ysgol y Preseli i holi'r disgyblion am eu canlyniadau

Roedd canran y graddau Gwyddoniaeth A* i C hefyd wedi gostwng o 57.5% i 50.6%, gyda chanlyniadau Bioleg ar i fyny ond Ffiseg a Chemeg ar i lawr.

Bu gostyngiad bychan hefyd yng nghanran y graddau A* i C yn y Gymraeg, o 73.9% llynedd i 73.5% eleni.

Dadansoddiad Bethan Lewis, Gohebydd Addysg BBC Cymru:

Bydd oriau maith yn cael eu treulio yn pori drwy'r ffigurau yma, wrth i ddiwygiadau i'r drefn ei gwneud hi'n fwyfwy anodd cloriannu'r darlun ar draws Cymru.

Cysondeb yn fwy na dim yw'r argraff wrth edrych ar y penawdau. Ac mae 'na gynnydd yn nifer y graddau uchaf, yn wahanol i ganlyniadau Safon Uwch wythnos diwethaf.

Yr un patrwm welwn ni serch hynny o ran Mathemateg a Saesneg - Mathemateg i fyny ychydig a Saesneg i lawr ac mae canlyniadau Cymraeg Iaith wedi aros yn eithaf cyson.

Ond mae bwrdd arholi CBAC yn dweud nad yw hi'n gwneud synnwyr bellach i ganolbwyntio ar ffigyrau arholiadau'r haf yn y prif bynciau gan fod cymaint o blant bellach yn eu sefyll yn gynharach yn y flwyddyn.

Lle i wella o hyd?

Yn ôl yr Athro David Reynolds o Brifysgol Abertawe dim ond ychydig o amrywiaeth sydd wedi bod yn y ffigyrau dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd: "Mae yna ganlyniadau tebyg wedi bod ac fe allech chi ddweud bod y system wedi cyrraedd ei anterth.

"Ond dydy hynny ddim yn wir. Os ydych chi'n edrych ar ystod yr amrywiaeth rhwng ysgolion, mae 'na wahaniaethau mawr rhwng y brig a'r gwaelod."

Awgrym bod yna le i wella o hyd.

Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun, Abu Latif (chwith) yn dathlu 11 gradd A* gydag Adan Khan, gafodd bump A* a phedair A yn Ysgol Ffynone House yn Abertawe

Dechreuodd ysgolion ddysgu rhai cyrsiau TGAU Cymreig gyda chynnwys a strwythur newydd ym mis Medi ond fyddan nhw ddim yn cael eu harholi nes y cyfnodau arholi nesa.

Fe fydd mwy o gymwysterau newydd yn cael eu cynnig dros y ddwy flynedd nesa'.

Ar yr un pryd, mae newidiadau mawr i'r drefn yn Lloegr, a'r haf nesa' 9 i 1 fydd graddau TGAU Lloegr nid A* i G.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi llongyfarch pawb sydd wedi cael eu canlyniadau

Yn ôl Rob Williams o undeb prifathrawon yr NAHT: "Fe fydd cymharu yn anodd yn y dyfodol oherwydd newidiadau sylweddol.

"Mae'r amserlen a'r pwysau gwaith i ysgolion yn allweddol.

"Oherwydd y wasgfa ar adnoddau a chyllid, maint y newidiadau i'r cwricwlwm a pholisi asesu... mae'n her anferth."

Clod i 'waith caled'

Yn y cyfamser mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi llongyfarch disgyblion ledled Cymru ar eu canlyniadau yn ystod ymweliad ag ysgol Cefn Hengoed yn Abertawe.

"Dwi am longyfarch y miloedd o bobl ifanc sydd wedi cael eu canlyniadau. Mae canlyniadau TGAU eleni yn dangos perfformiad cryf arall," meddai.

"Mae dwy ran o dair o'n dysgwyr wedi cael o leiaf A*-C ac mae yna gynnydd yn y graddau uchaf, diolch i waith caled ein disgyblion a'u hathrawon.

"Mae'r perfformiad yn y pynciau gwyddoniaeth unigol yn parhau'n uchel o gymharu â chanlyniadau gweddill y DU ac mae'r canlyniadau lefel mynediad hefyd wedi codi. Mae ein perfformiad yn y Fagloriaeth hefyd yn wych, ac mae gan fwy nag 14,000 o ddisgyblion sgiliau a phrofiadau ychwanegol bellach sy'n rhoi mantais iddynt mewn byd cynyddol gystadleuol.

"Fe all athrawon a disgyblion ymfalchïo yn y ffaith bod Cymru wedi cynnal ei record o ran y gyfradd basio. Fe fydda i'n parhau i ganolbwyntio ar godi'r safonau a'n huchelgais i sicrhau rhagoriaeth ym mhob un o'n hysgolion."

Straeon perthnasol