Ehangu'r gwobrau Arwr Tawel ym myd chwaraeon 2017

Arwr Tawel 2017 logo

Does dim modd cynnig enwebiadau ar gyfer BBC Arwr Tawel 2017 bellach.

Dyma'r bymthegfed flwyddyn i'r BBC gynnal gwobrau Arwr Tawel ac ar gyfer 2017 rydym am ehangu'r ymgyrch i gynnwys, nid yn unig gwirfoddolwyr ym myd chwaraeon, ond hefyd pobl sy'n cynnig eu gwasanaeth yn wirfoddol mewn gweithgareddau ffitrwydd eraill.

Rydym hefyd wedi newid yr ystod oedran, felly byddwn nawr yn chwilio am wirfoddolwyr 16 oed neu hŷn wrth i ni unwaith eto ofyn i chi ymuno â ni i gymeradwyo a chanmol Arwyr Tawel yn eich ardal chi.

Pam?

Pêl-droed, rygbi, nofio, golff, criced, seiclo, tenis, bocsio... i enwi dim ond rhai.

Pan fyddwn yn meddwl am 'chwaraeon', dyma'r pethau sy'n dod i'r cof fel arfer ynte? Ond, y gwir amdani yw, nid pawb sy'n mwynhau'r chwaraeon traddodiadol hyn.

Image copyright Thinkstock
Image caption Mae'r gwobrau wedi eu ehangu eleni i gynnwys nid yn unig chwaraeon llai traddodiadol fel nofio ond hefyd pethau megis dosbarthiadau yn y gymuned

Wrth reswm, rydym am barhau i ddathlu'r chwaraeon hirsefydlog traddodiadol hyn, ond eleni, rydym yn chwilio'n ehangach.

Er enghraifft, beth am hyfforddwyr ffitrwydd gwirfoddol sy'n cynnig dosbarthiadau yn eich cymuned chi, y person sy'n treulio ei amser rhydd yn rhedeg cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn eich clwb dawns chi a'r stiward sydd yno bob wythnos i gefnogi eich rhedwyr yn eich ras 5 cilometr wythnosol?

Pwy?

Rhywun ffyddlon, parod ei gymwynas sydd wedi ymroi i helpu pobl eraill yn eich cymuned neu eich clwb. Pwy sy'n dod i'ch meddwl?

Image caption Vicki Randall wnaeth ennill gwobr Arwr Tawel BBC Cymru yn 2016, gyda Marcellus Baz yn ennill ar draws y DU

Nawr meddyliwch am roi'r cyfle iddo ef neu hi serennu ar y carped coch yng nghanol disgleirdeb seremoni wobrwyo Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC a derbyn gwobr yn fyw ar y llwyfan hyd yn oed, diolch i'ch enwebiad chi tebyg i'r hyn ddigwyddodd i enillydd 2016 - Marcellus Baz.

Cofiwch - hyd yn oed os ydych chi wedi enwebu rhywun o'r blaen, gallwch ei enwebu ef neu hi eto eleni (cyn belled nad yw ef neu hi wedi ennill ar lefel leol neu genedlaethol yn barod).

Ble?

Rydym am ddarganfod ein gwirfoddolwyr mwyaf ysbrydoledig ym mhob rhan o'r DU.

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cyrraedd pob cornel o'r Deyrnas Unedig, rydym yn recriwtio pobl yn ein safleoedd cenedlaethol a rhanbarthol ledled y BBC i'n helpu.

Mae bob un o ranbarthau a gwledydd y BBC yn casglu eu henwebiadau ac yna, ar ôl dewis enillydd (gyda help panel o bobl leol), cyhoeddir enw'r enillydd rhanbarthol.

Mae enw'r enillydd ym mhob rhanbarth yn cael ei gynnig ar gyfer y wobr genedlaethol pan fydd panel o bobl o fyd chwaraeon, gyda chymorth rhai o bobl y BBC, yn treulio diwrnod yn penderfynu pwy fydd Arwr Tawel Get Inspired y BBC ar gyfer 2017.