Brexit: 'Rhan ganolog' i brif was sifil nesaf Cymru

Cyhoeddwyd

Bydd prif was sifil nesaf Cymru'n chwarae "rhan ganolog" yn y gwaith o gael y cytundeb gorau i'r wlad wrth i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, meddai hysbyseb am y swydd.

Mae Syr Derek Jones yn camu o'r neilltu yn ei swydd fel ysgrifennydd parhaol i Lywodraeth Cymru wedi pedair blynedd.

Dywed hysbyseb ar gyfer y swydd £160,000 y flwyddyn fod y gwaith yn "ganolog" i gefnogi gweinidogion wrth iddyn nhw wynebu "heriau sylweddol wrth ddelio â goblygiadau gadael yr UE".

Dywed yr hysbyseb bod yr heriau'n rhai "strategol, technegol a phellgyrhaeddol" a bod "gallu masnachol ac ariannol cadarn, gyda phrofiad o reoli cyllidebau mawr" hefyd o fantais i unrhyw ymgeisydd.

Fe wnaeth Syr Derek gyhoeddi ei fod am roi gorau i'w swydd ym mis Ebrill, cyn etholiad y Cynulliad ym mis Mai, gan ddweud y byddai'n gadael ar ôl sicrhau y byddai'r prif weinidog newydd a'r cabinet yn bwrw ati'n syth gyda'u gwaith.

Disgrifiad o’r llun, Mae Syr Derek Jones wedi bod yn ysgrifennydd parhaol i Lywodraeth Cymru ers pedair blynedd

Newid gwleidyddol

Mae'r hysbyseb ar gyfer ei olynydd yn adlewyrchu'n newid gwleidyddol yn dilyn pleidlais Brexit ym mis Mehefin, a phryderon busnesau Cymreig dros gytundebau masnach.

"Rydym yn edrych am arweinydd brwd, deinamig sy'n medru adeiladu perthynas o ymddiriedaeth gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys Gweinidogion," meddai'r hysbyseb.

"Mae cyfnod heriol ond cyffrous o'n blaen. Ym mis Mai eleni fe gafodd Llywodraeth Cymru fandad pum mlynedd newydd, ac rydyn ni ar fin lansio'n Rhaglen Lywodraethu a fydd yn amlinellu'n cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y pum mlynedd nesaf."

Aiff yn ei flaen i ddweud: "Mae angen i Lywodraeth Cymru gynrychioli buddiannau Cymru yn nhrafodaethau masnach y DU sy'n datblygu ar hyn o bryd a sicrhau bod busnesau Cymru mewn sefyllfa i fanteisio ar farchnadoedd a chyfleoedd newydd wrth iddynt godi."

Wrth apelio ar ymgeiswyr posib, dywed yr hysbyseb: "Os oes gennych brofiad o arwain newid yn llwyddiannus mewn amgylchedd cymhleth, ynghyd â gallu strategol a chyllidol, a'ch bod yn credu y byddech yn gallu gweithredu mewn modd hynod effeithiol mewn amgylchedd gwleidyddol, mawr obeithiwn y byddwch yn ystyried ysgwyddo'r rôl hon."

Mae cyfnod y swydd wedi ei hysbysebu fel un sy'n para am bum mlynedd, gyda dyddiad cau ym mis Medi a'r cyfweliadau terfynol ym mis Hydref.