Lefel A: Llai o ddisgyblion yn ennill y radd uchaf

Cyhoeddwyd

Mae'r canran o ddisgyblion yng Nghymru sydd wedi ennill y graddau uchaf yn eu canlyniadau lefel A wedi gostwng, ond mae'r gyfradd basio gyffredinol wedi aros yn sefydlog.

Mae'r nifer gafodd radd A* neu A yn 22.7%, yn is nag y mae wedi bod ers sawl blwyddyn.

Mae'r canran wnaeth ennill graddau A* i E yr un â'r llynedd sef 97.3%.

Roedd perfformiad lefel A Cymru yn is na'r cyfartaledd yn y DU, a wnaeth aros yn sefydlog - 98.1% - gyda'r graddau uchaf lawr 0.1% o'i gymharu â llynedd.

Mae'r nifer wnaeth basio lefel AS ar gynnydd, gan gynnwys y radd uchaf A.

Mathemateg yw'r pwnc mwyaf poblogaidd eto eleni gyda 3,780 wedi ceisio, a 3,520 yn aros am ganlyniadau Saesneg.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams ei bod hi'n hapus bod y gyfradd basio wedi aros yn gyson a bod disgyblion yn parhau i ragori mewn mathemateg. Ond dywedodd y byddai'r llywodraeth yn ceisio deall pam bod llai o ddisgyblion wedi cael graddau A* neu A eleni: "Rydyn ni eisiau gweld gwelliant parhaol o flwyddyn i flwyddyn.

"Mae cwymp o 0.7% mewn graddau A* ac A yn rhywbeth y bydd yn rhaid i ni edrych arno i weld beth allwn ni ei wneud fel llywodraeth, a beth all colegau ac ysgolion wneud fel ein bod ni ar y llwybr parhaol hynny o welliant cyson."

ffynhonnell y llun, EPA
disgrifiad o’r llunCanran myfyrwyr wnaeth gael graddau A-A* yng Nghymru o'i gymharu â rhanbarthau Lloegr a Gogledd Iwerddon.
disgrifiad o’r llunCanran myfyrywr Cymru gafodd graddau A*-C o'i gymharu â rhanbarthau Lloegr a Gogledd Iwerddon.

9% yn llai o fyfyrwyr Cymraeg

Mae 620 o fyfyrwyr Cymraeg, sydd 9% yn is na llynedd, a lawr o 760 yn 2013.

Bu mwy o ddisgyblion yn astudio'r Gyfraith a Seicoleg, tra bod cwymp sylweddol yn y nifer oedd wedi dewis Drama, Ffrangeg, Cerddoriaeth a Sbaeneg.

Mae merched yn parhau i berfformio'n well na bechgyn, oni bai am y radd A*.

Wrth i filoedd o fyfyrwyr dderbyn eu canlyniadau, y prif bwyntiau yw:

  • Fe gafodd 'na fwy o bobol raddau A ac A * yn holl ranbarthau Lloegr (ac eithrio'r gogledd ddwyrain) nac yng Nghymru.
  • Fe gafodd mwy o fyfyrwyr raddau D ac E yng Nghymru na'r llynedd - 23.5%, cynnydd o 0.5%.
  • Mae Cymru'n perfformio'n well na Lloegr mewn mathemateg, ond yn dal ar ei hôl hi yn y Saesneg.
  • Mae canlyniadau UG yn well yng Nghymru, gan gynnwys y graddau uchaf.
  • Roedd Bagloriaeth Cymru yn cael ei raddio am y tro cyntaf y llynedd, gyda chanran y rhai sy'n ennill y graddau uchaf yn sylweddol uwch eleni. Dywedodd y bwrdd arholi, CBAC, fod hyn o ganlyniad i'r ffaith fod pobl yn fwy cyfarwydd â'r system raddfa newydd.
  • Mae nifer sylweddol yn llai o fyfyrwyr yn dewis astudio drama, Ffrangeg, cerddoriaeth a Sbaeneg.

Dadansoddiad Bethan Lewis, Gohebydd Addysg BBC Cymru:

Dros y blynyddoedd, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi pwyslais ar gynyddu'r canran sy'n cael y graddau uchaf.

Yn ôl y mesur yna, mae'r canlyniadau braidd yn siomedig.

Mae'r ganran o'r rheini sydd wedi cael A* neu A ar ei isaf ers rhai blynyddoedd.

Mae'r Llywodraeth yn tynnu sylw at y pynciau ble mae Cymru'n perfformio'n dda, ac mae Mathemateg yn parhau'n bwnc llwyddiannus.

Dyna yw'r esiampl wrth geisio codi perfformiad mewn pynciau eraill meddai'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.

Fel aelod cymharol newydd o'r Cabinet a Democrat Rhyddfrydol dydy hi ddim yn gyfrifol am beth sydd wedi cael ei ddweud gan y llywodraeth yn y gorffennol.

Ond mae yna son wedi bod hefyd am gau'r bwlch gyda gweddill Prydain ac mae'r ffigurau yma'n dystiolaeth bod yr uchelgais yna'n parhau i fod yn un arbennig o anodd ei gyrraedd.

disgrifiad o’r llunLilac a Lowri o Ysgol Brynrefail yn sicrhau tair A* ac un radd A - gyda William yn y canol yn cael pum gradd A*.
disgrifiad o’r llunDisgyblion Ysgol Eirias, Bae Colwyn yn derbyn eu canlyniadau
disgrifiad o’r llunRhai o ddisgyblion Ysgol Uwchradd Bodedern yn derbyn eu canlyniadau ddydd Iau