Lefel diweithdra yn parhau i ostwng yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Mae diweithdra yng Nghymru wedi gostwng i'w lefel isaf ers degawd.

Mae ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod 4.3% o boblogaeth Cymru'n ddi-waith yn y tri mis hyd at Mehefin.

Dyma'r pedwerydd chwarter yn olynol y mae Cymru wedi perfformio'n well na gweddill y DU.

Fe wnaeth lefel diweithdra ar draws y DU aros ar yr un lefel a'r chwarter diwethaf - 4.9%.

Rhwng mis Ebrill a Mehefin roedd 65,000 o bobl yn ddi-waith yng Nghymru, sydd 9,000 yn llai na'r chwarter blaenorol, a 23,000 yn llai na'r un cyfnod y flwyddyn ddiwethaf.

Er hynny, mae'r ffigyrau'n dangos bod 14,000 yn llai o bobl mewn gwaith yng Nghymru na'r chwarter blaenorol.

Bu cynnydd o 15,000 ar y llaw arall yn y nifer o bobl oedd anweithredol yn economaidd - categori sy'n cynnwys myfyrwyr, pobl sydd methu gweithio oherwydd salwch, gofalwyr, a phobl sydd wedi ymddeol.

Ymateb

Yn ymateb i'r ffigyrau, dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns: "Mae diwygiadau i'r economi a'r gyfundrefn les yn cael effaith bositif gryfach yng Nghymru, sy'n newyddion gwych.

"Byddwn yn parhau i helpu pobl i waith ag i gefnogi busnesau i ddarganfod marchnadoedd newydd."

Ychwanegodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Dros y 12 mis diwethaf mae Cymru wedi gweld diweithdra yn gostwng yn gyflymach na unrhyw le arall yn y DU.

"Rydym o flaen Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon gyda chyfradd diweithdra'n gostwng ddwywaith yn fwy na'r cyfartaledd Prydeinig ac yn sefyll yn bell o dan y gyfradd Brydeinig o 4.9%.

"Fel llywodraeth sydd o blaid busnes, rydym yn parhau i weithio'n galed i ddarparu'r cyflwr economaidd cywir i helpu i greu a diogelu swyddi ar hyd a lled Cymru."