Myfyrwyr Aberystwyth ymysg y rhai mwyaf 'bodlon' yn y DU

Cyhoeddwyd

Mae Prifysgol Aberystwyth ymysg y prifysgolion uchaf wrth ystyried boddhad myfyrwyr yn y DU, yn ôl arolwg newydd.

Fe ddaeth arolwg blynyddol cenedlaethol i fyfyrwyr (National Student Survey) i'r casgliad fod 86% o fyfyrwyr yng Nghymru yn fodlon gydag ansawdd eu cyrsiau.

Fe sgoriodd Aberystwyth 83% yn arolwg y llynedd, ond bellach mae'r sefydliad wedi codi i 92%, gan godi uwchlaw Prifysgol Rhydychen sydd yn y 10 uchaf.

Mae prifysgolion Bangor ac Abertawe wedi derbyn sgôr o 90%.

Ymhlith colegau addysg bellach yng Nghymru, mae 92% o fyfyrwyr yng ngholeg Merthyr a 91% o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn dweud eu bod yn fodlon a'u darpariaeth.

Ond mae lefelau boddhad Prifysgol De Cymru yn parhau i fod yn is na'i ffigwr targed, gyda 81% o'r myfyrwyr a holwyd yn dweud eu bod yn fodlon.

'Tabl y gynghrair'

Mae Aberystwyth wedi wynebu honiadau o forâl isel ymysg staff, gyda gostyngiad yn nifer y ceisiadau am lefydd dysgu ac mae'r sefydliad wedi bod yn llithro i lawr "tabl y gynghrair" yn y Complete University Guide.

Mae'r arolwg diweddar gan NSS yn dangos fod y brifysgol o Gymru yn eistedd ychydig yn is na phrifysgolion St Andrews, Keele (94%) a Choleg y Santes Fair ym Mhrifysgol ym Melffast (95%).

Roedd yr arolwg yn gofyn i fyfyrwyr ateb cwestiynau am eu cyrsiau, dulliau addysgu ac adnoddau sydd ar gael.

Canfu'r arolwg bod 91% o fyfyrwyr yng Nghymru yn dweud fod y staff yn eu prifysgolion yn dda am egluro eu pynciau, a dywedodd 87% eu bod yn frwdfrydig am yr hyn y maent yn dysgu.

Mae'r sgôr boddhad cyffredinol yng Nghymru ychydig yn uwch na'r cyfartaledd yn Lloegr - sef 85%.

'Dangos ymdrech'

Dywedodd Is-Ganghellor Dros Dro Prifysgol Aberystwyth, yr Athro John Grattan: "Mae profiad myfyrwyr wastad wedi bod wrth wraidd popeth a wnawn ni yma yn Aberystwyth, ac mae'r canlyniadau hyn yn dangos faint o ymdrech a wneir i sicrhau bod y profiad hwnnw yn un ardderchog.

"Maen nhw hefyd yn adlewyrchu nod cyffredinol Aberystwyth sef sicrhau bod ein myfyrwyr yn llwyddo nid yn unig yn y Brifysgol ond hefyd yn cyrraedd eu hamcanion gyrfaol yn y tymor hir."