Rhybudd i rieni am adael plant ar eu pennau eu hunain

Cyhoeddwyd

Fe ddylai rhieni feddwl yn ofalus cyn gadael eu plant gartref ar eu pennau eu hunain dros wyliau'r haf, medd elusen plant yr NSPCC.

Mae'r mudiad yn dweud iddyn nhw dderbyn dwsinau o alwadau yng Nghymru y llynedd gan bobl oedd yn poeni fod plant wedi eu gadael ar eu pennau eu hunain.

Roedd llawer o'r galwadau hynny wedi eu gwneud rhwng mis Gorffennaf a mis Medi.

Dydi'r gyfraith ddim yn nodi oedran pendant o ran gadael plant gartref ar eu pennau eu hunain, ond mae hi yn erbyn y gyfraith os yw'n rhoi'r plentyn mewn perygl.

'Damwain neu niwed'

Dywedodd pennaeth yr NSPCC yng Nghymru, Des Mannion: "Mae gwyliau'r haf yn gallu bod yn hwyl i blant, ond dyma'r cyfnod hefyd pan fyddan nhw fwyaf tebygol o gael eu gadael ar eu pennau eu hunain, wrth i rieni ei chael hi'n anodd trefnu gofal plant.

"Fe allai hyn egluro'r cynnydd yn y galwadau i'n llinell gymorth yn ystod y misoedd hyn.

"Gall gadael eich plentyn adref fod yn benderfyniad anodd, gan fod plant yn aeddfedu ar oedrannau gwahanol - does dim un ateb i bawb.

"Ond fe allan nhw fod mewn mwy o berygl o gael damwain neu niwed.

"Felly, byddwn yn annog rhieni i ddefnyddio'u synnwyr cyffredin wrth benderfynu a fyddai eu plentyn yn gallu ymdopi â bod gartref."

Cyngor yr NSPCC:

  • Ni ddylid byth gadael babanod a phant bach gartref ar eu pennau eu hunain;
  • Anaml iawn y mae plant o dan 12 oed yn ddigon aeddfed i ymdopi ag argyfwng, a ddylen nhw ddim a chael eu gadael ar eu pennau eu hunain am gyfnodau hir;
  • Ni ddylid gadael plant o dan 16 oed gartref ar eu pennau eu hunain dros nos;
  • Gall rhieni a gofalwyr gael eu herlyn am esgeulustod os bernir iddyn nhw roi plentyn mewn perygl drwy ei adael ar ei ben ei hun;
  • Ni ddylid gadael plentyn adref ar ei ben ei hun os nad yw'n teimlo'n gyfforddus i wneud hynny, beth bynnag fo'i oed;
  • Os oes gan blentyn anghenion arbennig, dylid ystyried y rhain pan yn ei adael gartref neu gyda brawd neu chwaer hŷn;
  • Pan yn gadael plentyn ifanc gyda brawd neu chwaer hŷn, meddyliwch beth fyddai'n digwydd petaen nhw'n cweryla - fyddai'r ddau yn ddiogel?