Gorsafoedd radio BBC Cymru yn rhoi darlun cymysg

  • Cyhoeddwyd
gwrando

Mae'r ffigyrau gwrando diweddaraf yn rhoi darlun cymysg i orsafoedd radio BBC Cymru.

Dangosodd yr ystadegau bod 112,000 o bobl yn gwrando ar BBC Radio Cymru bob wythnos yn ystod tri mis cyntaf 2016.

Mae hynny'n gynnydd o 4,000 ar y chwarter diwethaf, ond 14,000 yn is o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Mae'r nifer sy'n gwrando yn wythnosol ar BBC Radio Wales wedi gostwng.

Yn ôl Rajar, y corff sy'n casglu'r ffigyrau, roedd 380,000 o bobol yn gwrando yn wythnosol ar yr orsaf yn ystod chwarter cyntaf eleni.

Mae hynny'n gwymp o 29,000 ar y tri mis blaenorol a 46,000 yn llai na blwyddyn yn ôl.

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Mae ffigyrau RAJAR yn ddefnyddiol fel cipolwg o wrando byw. Rydym bob amser yn edrych ar ffyrdd o gryfhau y ddwy orsaf wrth i arferion gwrando a thechnolegau ddatblygu."

Radio Masnachol

Yn y sector fasnachol, bu gostyngiad hefyd yn y nifer oedd yn gwrando ar orsafoedd Heart yng ngogledd a de Cymru.

Roedd cynnydd yng ngwrandawyr wythnosol Capital FM yn y de o 161,000 i 170,000, er bod y gynulleidfa yn y gogledd wedi disgyn 57,000 i 155,000.

Bu gostyngiad yn nifer y gwrandawyr i orsafoedd Bridge FM, Radio Ceredigion, Radio Carmarthenshire a Swansea Sound.

Roedd cynnydd bychan yn niferoedd gwrandawyr The Wave yn Abertawe tra bo ffigyrau wythnosol Nation Radio wedi disgyn o 150,000 i 107,000.