Amseroedd aros unedau brys 'yn gwella' wedi gaeaf prysur

Cyhoeddwyd

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod amseroedd aros yn unedau brys ysbytai Cymru wedi gwella ar ôl un o'r gaeafau gwaethaf ar gyfer gofal brys ers i ffigyrau ddechrau.

Er hyn, mae perfformiad yn parhau'n llawer gwaeth na tharged Llywodraeth Cymru.

Mae'r ffigyrau ar gyfer mis Ebrill yn dangos bod 80.1% o gleifion wedi treulio llai na phedair awr cyn gorffen cael eu gweld mewn unedau brys - hynnyyn cymharu â 76.3% ym mis Mawrth.

Y targed yw y dylai 95% o gleifion dreulio llai na phedair awr.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod 30% yn llai o gleifion wedi treulio dros 12 awr yn yr unedau ym mis Ebrill o'i gymharu â mis Mawrth.

Mae'n debyg bod y gwelliant yma'n rhannol oherwydd bod unedau brys wedi bod yn llai prysur, gyda 6,401 yn llai o gleifion ym mis Ebrill.

Er hyn, roedd y perfformiad ym mis Ebrill yn waeth o'i gymharu â'r un adeg y llynedd.

Ymateb y Llywodraeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi honni fod y perfformiad gwael dros y gaeaf oherwydd bod adrannau brys wedi bod yn fwy prysur nag erioed.

Maen nhw hefyd yn dweud eu bod yn disgwyl i fyrddau iechyd roi diwedd ar yr oedi hir ac y byddan nhw'n cadw golwg manwl ar y sefyllfa.

Dywedodd llefarydd: "Fe welodd unedau brys Cymru gyfartaledd o 2,685 o bobl pob dydd, neu 112 pob awr, yn ystod mis Ebrill 2016, ac mae hyn yn dilyn adegau prysur iawn dros gyfnod y gaeaf.

"Er y pwysau ar staff a gwasanaethau, fe wnaeth wyth o bob 10 claf orffen cael eu gweld o fewn pedair awr.

"Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos mai'r amser y gwnaeth claf dreulio mewn uned frys ar gyfartaledd oedd dwy awr a 26 munud."